วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา จ.ราชบุรี ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2558

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศรายชื่อ "นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2558" ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 27 เม.ย.2559  โดยในส่วนของ จ.ราชบุรี มีรายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2558 ดังนี้
1.นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา มีผู้ได้รับทั่วประเทศ จำนวน 33 คน จ.ราชบุรี ได้รับ 1 คน คือ
 • ด.ญ.รวีวรรณ ลอยแก้ว โรงเรียนวัดช่องลาภ (โชคลาภประชาพัฒนา) อ.บ้านคา จ.ราชบุรี (ผู้ปกครอง นายปฐมพงศ์ ลอยแก้ว)
2.นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีผู้ได้รับทั่วประเทศ จำนวน 38 คน จ.ราชบุรี ได้รับ 2 คน คือ
 • ด.ช.สุทธิพงษ์  เกตุเจริญ โรงเรียนวัดหนองกบ (ขุนทองประชานุเคราะห์) อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี (ผู้ปกครอง นาวสมาพร เกตุเจริญ)
 • ด.ญ.รัฐนันท์   รอดเมื่อ โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี (ผู้ปกครอง นางธนฤมล สร้อยสกุล)
3.นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผู้ได้รับทั่วประเทศ จำนวน 38 คน 
 • จ.ราชบุรี ไม่มี
4.นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีผู้ได้รับทั่วประเทศ จำนวน 31 คน 
 • จ.ราชบุรี ไม่มี
5.นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีผู้ได้รับทั่วประเทศ จำนวน 35 คน 
 • จ.ราชบุรี ไม่มี
6.นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาวิชาชีพ มีผู้ได้รับทั่วประเทศ จำนวน 2 คน 
 • จ.ราชบุรี ไม่มี
7.นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา มีผู้ได้รับทั่วประเทศ จำนวน 26 คน
 • จ.ราชบุรี ไม่มี
8.รางวัลพระราชทาน นักศึกษาพิการ มีผู้ได้รับทั่วประเทศ จำนวน 5 คน
 • จ.ราชบุรี ไม่มี
9.สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา มีโรงเรียนที่ได้รับทั่วประเทศ จำนวน 32 โรงเรียน
 • จ.ราชบุรี ไม่มี
10.สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา มีโรงเรียนที่ได้รับทั่วประเทศ จำนวน 32 โรงเรียน จ.ราชบุรี ได้รับ 2 โรงเรียน คือ
 • โรงเรียนวัดห้วยหมู (อมรธรรมรัตนราษฎร์บำรุง) อ.เมือง จ.ราชบุรี (นางศันสนีย์ สกุลวรกานต์ ผู้อำนวยการ)
 • โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) อ.เมือง จ.ราชบุรี (นายพิษณุ โชติศิริคุณวัฒน์ ผู้อำนวยการ)
11.สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา มีโรงเรียนที่ได้รับทั่วประเทศ จำนวน 33 โรงเรียน จ.ราชบุรี ได้รับ 1 โรงเรียน คือ
 • โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี (นายสมศักดิ์ ฉันทานุรักษ์ ผู้อำนวยการ)
12.สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา มีวิทยาลัยที่ได้รับทั่วประเทศ จำนวน 31 วิทยาลัย
 • จ.ราชบุรี ไม่มี
13.สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาวิชาชีพ มีวิทยาลัยที่ได้รับทั่วประเทศ จำนวน 3 วิทยาลัย
 • จ.ราชบุรี ไม่มี

สำนักราชเลขาธิการ แจ้งกำหนดการให้นักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษา เข้ารับพระราชทานรางวัล จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันศุกร์ที่ 29 ก.ค.2559 เวลา 13:30 น. ณ ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ  

***************************
ที่มาข้อมูล : ประกาศกรทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2558 ประกาศ ณ วันที่ 27 เม.ย.2559 ลงนามโดย รศ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ไม่มีความคิดเห็น: