วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2556

ครูราชบุรีรับรางวัลคุรุสภา (ประจำปี 2555) 1 ใน 9 คนทั่วประเทศคณะกรรมการคุรุสภา มีมติอนุมัติรายนามผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏฺิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาดีเด่นสร้างคุณประโยชน์ในด้านการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2555 จำนวน 9 คน แยกเป็นครูผู้สอน 5 คน ผู้บริหารสถานศึกษา 2 คน ผู้บริหารการศึกษา 1 คน และบุคลากรทางการศึกษาอื่น (ศึกษานิเทศก์) จำนวน 1  คน  ครูราชบุรีได้รับรางวัลประเภทครูผู้สอน จำนวน 1 ท่าน คือ
  • นางกัลยา  แตงขำ ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดบ้านใหม่ อ.บางแพ จ.ราชบุรี

**********************
ที่มา : ประกาศคุรุสภา เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2555 ประกาศ ณ  วันที่ 27 ธันวาคม 2555 

ไม่มีความคิดเห็น: