วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2554

จำนวนโรงเรียนและนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ.ราชบุรี ณ 10 มิ.ย.2553

จำนวนโรงเรียน ครู นักเรียน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบโรงเรียน (อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6) ทั้งโรงเรียนของรัฐบาลและเอกชนในจังหวัดราชบุรี รวมรวมมาจากสำนักงานเขตพื้นการศึกษาราชบุรี เขต 1 และเขต 2 (ก่อนแยกเป็นเขตมัธยมศึกษา) ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2553

รวมทั้งจังหวัด
 • จำนวนนักเรียน 108,628 คน แยกเป็น นักเรียนเอกชน 44,627 คน, นักเรียนรัฐบาล 64,001 คน
 • จำนวนโรงเรียน  389 แห่ง แยกเป็น รร.เอกชน 39 แห่ง ,รร.รัฐบาล 350 แห่ง
 • จำนวนครู   5,513 คน แยกเป็น ครูเอกชน 1,981 คน, ครูรัฐบาล 3,532 คน   

แยกรายอำเภอ
เรียงจากจำนวนนักเรียนมากไปหาน้อย

อ.บ้านโป่ง
 • จำนวนนักเรียน 29,635 คน แยกเป็น นักเรียนเอกชน 20,653 คน, นักเรียนรัฐบาล 8,982 คน
 • จำนวนโรงเรียน 69 แห่ง แยกเป็น รร.เอกชน 14 แห่ง ,รร.รัฐบาล 55 แห่ง
 • จำนวนครู 1,400 คน แยกเป็น ครูเอกชน 869 คน, ครูรัฐบาล 531 คน
อ.เมืองราชบุรี
 • จำนวนนักเรียน 28,216 คน แยกเป็น นักเรียนเอกชน 13,824 คน, นักเรียนรัฐบาล 14,392 คน
 • จำนวนโรงเรียน 60 แห่ง แยกเป็น รร.เอกชน 10 แห่ง ,รร.รัฐบาล 50 แห่ง
 • จำนวนครู 1,388 คน แยกเป็น ครูเอกชน 667 คน, ครูรัฐบาล 721 คน
อ.โพธาราม
 • จำนวนนักเรียน 14,072 คน แยกเป็น นักเรียนเอกชน 4,941 คน, นักเรียนรัฐบาล 9,131 คน
 • จำนวนโรงเรียน 63 แห่ง แยกเป็น รร.เอกชน 7 แห่ง ,รร.รัฐบาล 56 แห่ง
 • จำนวนครู 771 คน แยกเป็น ครูเอกชน 221 คน, ครูรัฐบาล 550 คน
อ.ดำเนินสะดวก
 • จำนวนนักเรียน 11,407 คน แยกเป็น นักเรียนเอกชน 4,499 คน, นักเรียนรัฐบาล 6,809 คน
 • จำนวนโรงเรียน 35 แห่ง แยกเป็น รร.เอกชน 6 แห่ง ,รร.รัฐบาล 29 แห่ง
 • จำนวนครู 553 คน แยกเป็น ครูเอกชน 181 คน, ครูรัฐบาล 372 คน
อ.ปากท่อ
 • จำนวนนักเรียน 6,039 คน แยกเป็น นักเรียนเอกชน 301 คน, นักเรียนรัฐบาล 5,738 คน
 • จำนวนโรงเรียน 49 แห่ง แยกเป็น รร.เอกชน 1 แห่ง ,รร.รัฐบาล 48 แห่ง
 • จำนวนครู 379 คน แยกเป็น ครูเอกชน 25 คน, ครูรัฐบาล 354 คน
อ.จอมบึง
 • จำนวนนักเรียน 5,977 คน แยกเป็น นักเรียนเอกชน ไม่มี, นักเรียนรัฐบาล 5,977 คน
 • จำนวนโรงเรียน 40 แห่ง แยกเป็น รร.เอกชน ไม่มี ,รร.รัฐบาล 40 แห่ง
 • จำนวนครู 367 คน แยกเป็น ครูเอกชน ไม่มี, ครูรัฐบาล 367 คน
อ.สวนผึ้ง
 • จำนวนนักเรียน 5,731 คน แยกเป็น นักเรียนเอกชน ไม่มี, นักเรียนรัฐบาล 5,731 คน
 • จำนวนโรงเรียน 21 แห่ง แยกเป็น รร.เอกชน ไม่มี ,รร.รัฐบาล 21 แห่ง
 • จำนวนครู 233 คน แยกเป็น ครูเอกชน ไม่มี, ครูรัฐบาล 233 คน
อ.บางแพ
 • จำนวนนักเรียน 3,626 คน แยกเป็น นักเรียนเอกชน ไม่มี, นักเรียนรัฐบาล 3,626 คน
 • จำนวนโรงเรียน 26 แห่ง แยกเป็น รร.เอกชน ไม่มี ,รร.รัฐบาล 26 แห่ง
 • จำนวนครู 228 คน แยกเป็น ครูเอกชน ไม่มี, ครูรัฐบาล 228 คน
อ.บ้านคา
 • จำนวนนักเรียน 2,814 คน แยกเป็น นักเรียนเอกชน ไม่มี, นักเรียนรัฐบาล 2,814 คน
 • จำนวนโรงเรียน 18 แห่ง แยกเป็น รร.เอกชน ไม่มี ,รร.รัฐบาล 18 แห่ง
 • จำนวนครู 133 คน แยกเป็น ครูเอกชน ไม่มี, ครูรัฐบาล 133 คน
อ.วัดเพลง
 • จำนวนนักเรียน 1,111 คน แยกเป็น นักเรียนเอกชน 409 คน, นักเรียนรัฐบาล 702 คน
 • จำนวนโรงเรียน 8 แห่ง แยกเป็น รร.เอกชน 1 แห่ง ,รร.รัฐบาล 7 แห่ง
 • จำนวนครู 71 คน แยกเป็น ครูเอกชน 18 คน, ครูรัฐบาล 53 คน

****************************************


อ่านต่อ >>