วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2555

รายชื่อครูฯ ของราชบุรีที่ได้รับการยกย่องในวันครูประจำปี 2555

ครูผู้สอนดีเด่นประจำปี 2554
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ออกประกาศเกียรติคุณ "ครูผู้สอนดีเด่นประจำปี 2554" ทั่วประเทศ จำนวน 2,355 คน ซึ่งจังหวัดราชบุรีมีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้นจำนวน 38 คน ในทุกสังกัด ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรครูผู้สอนดีเด่น ในวันครูที่ 16 มกราคม 2555 ประจำปีพุทธศักราช 2555 โดยมีรายชื่อดังนี้

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • 1546.นางกมลวรรณ  สัมฤทธิกุล  โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี)
 • 1547.น.ส.กาญจน์ปภา แท่นทอง   โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสัตตนารถปริวัตร)
 • 1548.นางขณิฐา  ชาปู่  โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)
 • 1549.นายณัฐภัทร    เกาะแก้ว โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี)
 • 1550.นางนัยนา  ชมศรีเมฆ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสัตตนารถปริวัตร)
 • 1551.นายนิวัฒน์  นาคสุข โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสัตตนารถปริวัตร)
 • 1552.น.ส.พัชรี    มหาแก้ว  โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห์)
 • 1553.น.ส.มัลลิกา  โชติมา โรงเรียนเทศบาล 3 (ประชายินดี)
 • 1554.นางศริพร  นาคทั่ง โรงเรียนเทศบาล 3 (ประชายินดี)
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1
 • 1555.นางดารณี  ตันติวิญญูพงศ์  โรงเรียนอนุบาลปากท่อ
 • 1556.นายพัฒนา  ภักษาแสวง โรงเรียนอนุบาลปากท่อ
 • 1557.น.ส.พิมศิริ   สิทธิศาสตร์  โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี
 • 1558.นายมัยรัตน์  กระกรกุล  โรงเรียนบ้านห้วยางโทน
 • 1559.นางวันเพ็ญ  จอมคำ โรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม
 • 1560.นางสุชาดา  ภักษาแสวง โรงเรียนอนุบาลปากท่อ
 • 1561.นางสุพัตรา  เหล่าทวีทรัพย์  โรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม
 • 1562.นายสุรศักดิ์  สุขเกื้อ โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน
 • 1563.นางไสว  ปรางงาม โรงเรียนอนุบาลปากท่อ
 • 1564.น.ส.อุทัย  ธารมรรค โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2
 • 1565.นางจันทรเพ็ญ  อินทรสันติ  โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน
 • 1566.นางจุฑาทิพย์   ชื่นบุญมา โรงเรียนวัดหนองเสือ
 • 1567.นายชำนาญ  รักดี โรงเรียนวัดหนองเสือ
 • 1568.นางพัชรินทร์  วัดอักษร  โรงเรียนวัดหนองกบ
 • 1569.นายสุรพงษ์   พึ่งวอน โรงเรียนวัดแหลมทอง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 • 1570.นางจันทิมา  สุขมาก  วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
 • 1571.นางบุบผา   โรจนเลิศ  วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
 • 1572.น.ส.วารี  ธีรพัฒนพิสิฐ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
 • 1573.นางอรสา  สัจจวงษ์  วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 • 1574.นายไกรสร  ประยูรวงค์  โรงเรียนดรุณาราชบุรี
 • 1575.น.ส.จรรยา  บัวเมฆ  โรงเรียนอุดมวิทยา
 • 1576.นายธรรมนูญ  เหมณี โรงเรียนอุดมวิทยา
 • 1577.น.ส.น้ำฝน  สังข์ทอง โรงเรียนอุดมวิทยา
 • 1578.นางประจวบ  มาลา โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์"
 • 1579.น.ส.วรรณา  จันทร์วรชัยกุล โรงเรียนอุดมวิทยา
 • 1580.นางศศิสิริกร เฉลิมธนาสกุล โรงเรียนอุดมวิทยา
 • 1581.นายอนุสรณ์ โสภณนาค โรงเรียนอุดมวิทยา
 • 1582.นางอาจรีย์ แปงการิยา โรงเรียนอุดมวิทยา
 • 1583.นางอุไร  ลิ้มศรีมงคลชัย โรงเรียนเทพินทร์พิทยา

รางวัลในระดับเขตพื้นการศึกษาราชบุรี เขต 1
ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 9 พ.ศ.2555
 • ระดับปฐมวัย - น.ส.วนัสสา  พิศาลปัญญา  ครูโรงเรียนวัดใหม่นครบาล
 • ระดับประถมศึกษา - นางพรศรี  สุกิจญาณ  ครูโรงเรียนวัดดอนตลุง
 • ระดับมัธยมศึกษา - นางพนิดา   ทำเสร็จ  ครูโรงเรียนวัดเขาวัง
ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น  ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2554
 • นายสำราญ   สุขาภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยางโทน
 • นายสุรีย์   อมาตยพงศ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดเพลง
 • นายอุดม  ศิวโมกษธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนแจง
ครูผู้สอนดีเด่น ครั้งที่ 1  ประจำปี พ.ศ.2554
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย - น.ส.ลำจวน  แสนขลัง ครูโรงเรียนบ้านจอมบึง
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ - นางจันทิมา  อุทาทิพย์ ครูโรงเรียนวัดเขาวัง
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ - นางทองทรัพย์  เดชเดชะสุนันท์ ครูโรงเรียนบ้านจอมบึง
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ - นางดารณี  ตันติวิญญูพงศ์ ครูโรงเรียนอนุบาลปากท่อ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ - นางพิสมัย  ศิวะกรเนตร์ ครูโรงเรียนวัดเขาวัง
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ - นางอัญชลี  กล้าวรางกูร - ครูโรงเรียนบ้านท่ามะขาม
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - นายเฉลิมพล  ศรีมงคล ครูโรงเรียนวัดเขาวัง
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา - นายสุรศักดิ์  สุขเกื้อ  ครูโรงเรียนวัดยางงาม
 • กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - น.ส.นวลน้อย  ศรีนวลจันทร์ ครูโรงเรียนวัดเขาวัง
 • การศึกษาปฐมวัย - นางกรรณิกา กระกรกุล โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน

รางวัลในระดับเขตพื้นการศึกษาราชบุรี เขต 2
-ยังไม่มีข้อมูล-


*********************************  
อ่านต่อ >>