วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ทำเนียบโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน จ.ราชบุรี

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ครับ กำลังสืบค้น หากโรงเรียนใดมีข้อมูลรางวัลพระราชทานของตนเอง กรุณา Post ไว้ท้ายบทความนี้ได้ครับ)

ระดับก่อนประถมศึกษา
 1. ปีการศึกษา 2552 - โรงเรียนดุสิตวิทยา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ระดับประถมศึกษา
 1. ปีการศึกษา 2506 - โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ อ.เมือง จ.ราชบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
 2. ปีการศึกษา 2507 - โรงเรียนวัดบางแพใต้ (วันชัยประชาสรรค์) อ.บางแพ จ.ราชบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
 3. ปีการศึกษา 2523 - โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) อ.เมือง จ.ราชบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
 4. ปีการศึกษา 2523 - โรงเรียนบ้านรางสีหมอก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
 5. ปีการศึกษา 2525 - โรงเรียนอนุบาลราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
 6. ปีการศึกษา 2527 - โรงเรียนเกาะลอย (ชุณหวัณราษฎรรังสรรค์) อ.เมือง จ.ราชบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
 7. ปีการศึกษา 2527 - โรงเรียนวัดนาหนอง อ.เมือง จ.ราชบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
 8. ปีการศึกษา 2531 - โรงเรียนจันทคามวิทยา อ.เมือง จ.ราชบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
 9. ปีการศึกษา 2532 - โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บูรณวิทยา อ.เมือง จ.ราชบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
 10. ปีการศึกษา 2532 - โรงเรียนอนุบาลราชบุรี (ครั้งที่ 2) อ.เมือง จ.ราชบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
 11. ปีการศึกษา 2535 - โรงเรียนอุดมวิทยา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
 12. ปีการศึกษา 2537 - โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี สังกัดสำนักงานคณะการการประถมศึกษาแห่งชาติ
 13. ปีการศึกษา 2538 - โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาธรรม) อ.เมือง จ.ราชบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
 14. ปีการศึกษา 2538 - โรงเรียนวัดตาล อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
 15. ปีการศึกษา 2540 - โรงเรียนวัดปลักแรด (กันตธรอุทิศ) อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
 16. ปีการศึกษา 2548 - โรงเรียนพิบูลย์สงครามอุปถัมภ์ (ครั้งที่ 2) อ.เมือง จ.ราชบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ระดับมัธยมศึกษา
 1. ปีการศึกษา 2523 - โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี สังกัดกรมสามัญศึกษา
 2. ปีการศึกษา 2525 - โรงเรียนปากท่อพิทยาคม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี สังกัดกรมสามัญศึกษา
 3. ปีการศึกษา 2526 - โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี สังกัดกรมสามัญศึกษา
 4. ปีการศึกษา 2526 - โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อ.เมือง จ.ราชบุรี สังกัดกรมสามัญศึกษา
 5. ปีการศึกษา 2526 - โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎิ์ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี สังกัดกรมสามัญศึกษา
 6. ปีการศึกษา 2531 - โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ (ครั้งที่ 2) อ.เมือง จ.ราชบุรี สังกดักรมสามัญศึกษา
 7. ปีการศึกษา 2535 - โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา อ.บางแพ จ.ราชบุรี สังกัดกรมสามัญศึกษา
 8. ปีการศึกษา 2536 - โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี สังกัดกรมสามัญศึกษา
 9. ปีการศึกษา 2539 - โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี สังกัดกรมสามัญศึกษา
 10. ปีการศึกษา 2544 - โรงเรียนวัดดอนตูม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี สังกัดกรมสามัญศึกษา
 11. ปีการศึกษา 2551 - โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 12. ปีการศึกษา 2552 - โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถมภ์ อ.เมือง จ.ราชบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับอุดมศึกษา
 1. ปีการศึกษา 2538 - วิทยาลัยสารพัดราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี สังกัดกรมอาชีวศึกษา
 2. ปีการศึกษา 2540 - วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี สังกัดกรมอาชีวศึกษา
อ่านต่อ >>