วันเสาร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2554

โรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2554 ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าประกวดในเขต จ.ราชบุรี, เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์ และสุมทรสงคราม

ธนาคารออมสินร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดโครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 และในปี พ.ศ.2554 นี้ นับเป็นครั้งที่ 5 และจะจัดโครงการต่อเนื่องไปอีก ถึงปี พ.ศ.2559 โดยธนาคารออมสินได้สนับสนุนเป็นรางวัลและค่าใช้จ่ายในการประกวดปีละ 8 ล้านบาท

ในปี พ.ศ.2554 จะทำการคัดเลือกและให้รางวัลในระดับประเทศดังนี้
โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ได้รับรางวัลโรงเรียนละ 100,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร
 • ระดับโรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 35 โรงเรียน
 • ระดับโรงเรียนมมัธยมศึกษา จำนวน 3 โรงเรียน
นักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ได้รับทุนการศึกษาคนละ 40,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร
 • ระดับประถมศึกษา จำนวน 55  คน
 • ระดับมัธยมศึกษา   จำนวน  25  คน

โรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2554 ระดับประถมศึกษา (เขต จ.ราชบุรี, เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์ และสุมทรสงคราม)
ในการคัดเลือกนักเรียนและโรงเรียนในระดับประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 183 เขตทั่วประเทศ จะทำการคัดเลือกโรงเรียนดีเด่น จำนวน 1 โรงเรียน และนักเรียนดีเด่น จำนวน 1 คน จากโรงเรียนรัฐบาลในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการระดับกลุ่มสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาซึ่งแบ่งออกเป็น 18 กลุ่ม โดยจังหวัดราชบุรี ประจวบคิรีขันธ์ เพชรบุรี และสมุทรสงคราม อยู่ในกลุ่มที่ 15 ต้องคัดเลือกให้เหลือตามจำนวนสัดส่วนที่คณะกรรมการอำนวยกำหนด เพื่อไปพิจารณาเป็นส่วนรวมทั่วประเทศอีกครั้ง โดยกลุ่ม 15 ต้องคัดเลือกให้เหลือตามจำนวนดังนี้
 • โรงเรียน จำนวน 2 โรงเรียน
 • นักเรียน จำนวน 4 คน
และในจำนวนที่คณะกรรมการฯ กลุ่ม 15 คัดเลือกส่งขึ้นไปนี้จะต้องนำไปรวมกับกลุ่มอื่นๆ ทั้ง 18 กลุ่มทั่วประเทศรวมเป็นโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกทั้งสิ้น 57 โรงเรียน และนักเรียน 99 คน ต่อจากนั้นคณะกรรมการอำนวยการจะพิจารณาตัดสินให้เหลือโรงเรียนดีเด่นฯ เพียง 35 โรงเรียน (จาก 57 โรงเรียน) และนักเรียนดีเด่นฯ เพียง 55 คน (จาก 99 คน)

ในปี พ.ศ.2554 นี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นผู้รับผิดชอบในการคัดเลือกของกลุ่มที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์  เพชรบุรี สมุทรสงคราม และราชบุรี)  ในการประชุมคณะกรรมการระดับกลุ่มฯ มีมติเปลี่ยนการประเมิน จากเดิมจะให้โรงเรียนและนักเรียน เดินทางมานำเสนอและจัดนิทรรศการให้คณะกรรมการชม เปลี่ยนเป็นคณะกรรมการจะเดินทางไปประเมินสภาพในพื้นที่จริง เพื่อให้เห็นผลเชิงประจักษ์ และเพื่อเป็นการลดภาระของโรงเรียนและนักเรียนที่เข้าประกวด ที่จะต้องเสียเวลา เสียค่าใช้จ่าย เสียค่ายานพาหนะ ที่จะต้องใช้เดินทางมานำเสนอยังเขตพื้นที่ฯ และคณะกรรมการฯ ได้เดินทางลงประเมินในพื้นที่จริงระหว่างวันที่ 14-19 กันยายน 2554 รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าประกวดฯ ในกลุ่มที่ 15
(คณะกรรมการต้องคัดเลือกให้เหลือ 2 โรงเรียน)
 1. โรงเรียนวัดทุ่งน้อย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ดูภาพการประเมิน) (ดูที่ตั้งและพิกัด)
 2. โรงเรียนวัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร) อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี (ดูภาพการประเมิน) (ดูที่ตั้งและพิกัด)
 3. โรงเรียนวัดห้วยเสือ (มงคลประชาสรรค์) อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี (ดูภาพการประเมิน) (ดูที่ตั้งและพิกัด)
 4. โรงเรียนวัดแก้วเจริญ (เฟื้อบำรุง) อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม (ดูภาพการประเมิน) (ดูที่ตั้งและพิกัด)
 5. โรงเรียนวัดช่องลาภ (โชคลาภประชาพัฒนา) อ.บ้านคา จ.ราชบุรี (ดูภาพการประเมิน) (ดูที่ตั้งและพิกัด)
 6. โรงเรียนวัดหนองกบ (ขุนทองประชานุเคราะห์) อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี (ดูภาพการประเมิน) (ดูที่ตั้งและพิกัด)

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าประกวดฯ ในกลุ่มที่ 15
(คณะกรรมการต้องคัดเลือกให้เหลือ 4 คน)
 1. ด.ญ.ปิยะฉัตร  สีสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านหนองบัว อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ดูภาพการประเมิน) (ดูที่ตั้งและพิกัด)
 2. ด.ญ.ฤดีมาศ  ทองดี  โรงเรียนบ้านเนินรัก อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี (ดูภาพการประเมิน) (ดูที่ตั้งและพิกัด)
 3. ด.ช.ชนินทร์  ทองกร่ำ โรงเรียนบ้านท่ากระเทียม อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (ดูภาพการประเมิน) (ดูที่ตั้งและพิกัด)
 4. ด.ญ.กันยารัตน์   พลแสน โรงเรียนวัดแก้วเจริญ (เฟื้อบำรุง) อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม (ดูภาพการประเมิน)  (ดูที่ตั้งและพิกัด)
 5. ด.ญ.สกุณา  มิ่งโพธิ์เตี้ย โรงเรียนวัดช่องลาภ (โชคลาภประชาพัฒนา) อ.บ้านคา จ.ราชบุรี (ดูภาพการประเมิน) (ดูที่ตั้งและพิกัด)
 6. ด.ญ.จินดารัตน์  ดวงจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองใยบัว อ.โพธราราม จ.ราชบุรี (ดูภาพการประเมิน) (ดูที่ตั้งและพิกัด)

ผลการพิจารณาคัดเลือก
คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องทุกระดับของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จะยังไม่เปิดเผยผลการคัดเลือกระดับกลุ่ม จนกว่าจะมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการ และผลการคัดเลือกของคณะกรรมการระดับกลุ่ม ไม่มีผลผูกพันต่อการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการอำนวยการในระดับประเทศ


********************************************
รายนามคณะกรรมการ
โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2554
กลุ่มที่ 15 (จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม และราชบุรี)
ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 788/2554 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2554
 1. นายวินัย  ศรีเจริญ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1-ประธานกรรมการ
 2. นายประสบชัย  สุภาพจน์ ผู้จัดการเขต ธนาคารออมสินเขตราชบุรี -รองประธาน
 3. นายธงชัย  ศรีมณฑก ผู้จัดการสาขา ธนาคารออมสินสาขาราชบุรี -กรรมการ
 4. นางจริยา  ว่องวิทย์ ผู้จัดการสาขา ธนาคารออมสินสาขาบ้านโป่ง -กรรมการ
 5. ว่าที่ร้อยตรีสมชาย  งามสุขสวัสดิ์ รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 -กรรมการ
 6. นายสุทธิรักษ์  หนูฉ้ง ผู้แทนศาสนา -กรรมการ
 7. นายกฤชเทพ   ยิ้มรูปเล็ก ผู้ทรงคุณวุฒิ -กรรมการ
 8. พันเอกสุชาต  จันทรวงศ์  ผู้สื่อข่าวท้องถิ่น -กรรมการ
 9. นางสุวรรณา  จันทสาร รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 -กรรมการ
 10. นางสุดา  จินตกานนท์ รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม -กรรมการ
 11. นางเครือชุลี  เรืองแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 -กรรมการ
 12. นางสิริรัตน์  จันเจริญยศ นักวิชาการชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 -กรรมการ
 13. นายบดินทร์เดช   แสงสุวรรณ ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 -กรรมการ
 14. นางทัศนีย์   ช่อเทียนทิพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 -กรรมการ
 15. น.ส.พิยะดา   ม่วงอิ่ม นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 -กรรมการและเลขานุการ 
 16. นายธวัชชัย  บุนนาค พนักงานปฏิบัติการ 7 ธนาคารออมสินเขตราชบุรี -กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 17. นางศรีสุรางค์   วงค์ประเสริฐ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 -ผู้ช่วยเลขานุการ
************************

อ่านต่อ >>