วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในราชบุรี

สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีจำนวน 404 แห่ง ทั่วประเทศ
1. วิทยาลัยเทคนิค 109 แห่ง
2. วิทยาลัยอาชีวศึกษา 36 แห่ง
3. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 44 แห่ง
4. วิทยาลัยสารพัดช่าง 54 แห่ง
5. วิทยาลัยการอาชีพ 144 แห่ง
6. วิทยาลัยพณิชยการ 5 แห่ง
7. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการต่อเรือ 3 แห่ง
8. วิทยาลัยศิลปหัตกรรม 2 แห่ง
9. วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว 3 แห่ง
10. วิทยาลัยประมง 3 แห่ง
11. กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง 1 แห่ง

สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในจังหวัดราชบุรี

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
433 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทรศัพท์ 0-3233-7228, 0-3233-8544, 0-3233-8545 โทรสาร 0-3233-7477
E-mail : technic_rb@rtc.ac.th Website : http://www.rtc.ac.th/
ระดับ ปวช. ปวส.
สาชาวิชา
-การก่อสร้าง คหกรรมศาสตร์ เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ ศิลปกรรม อาหารและโภชนาการ
-การก่อสร้าง การจัดการธุรกิจค้าปลีก การจัดการโลจิสติกส์ การตลาด การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ การบัญชี การเลขานุการ การออกแบบ เขียนแบบเครื่องกล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคโนโลยีเครื่องเคลือบดินเผา เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย ไฟฟ้ากำลัง วิจิตรศิลป์ อาหารและโภชนาการ อิเล็กทรอนิกส์

วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี แห่งที่ 2
12 หมู่ 2 ต.คุ้งพยอม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110โทรศัพท์ 0-3229-7119, 0-3229-7120โทรสาร 0-3229-7121
E-mail : technicratchaburi2@hotmail.comWebsite : http://www.technicratchaburi2.com/
ระดับ ปวช. ปวส.
สาขาวิชา การก่อสร้าง เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ- การก่อสร้าง การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง โยธา อิเล็กทรอนิกส์

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
56/1 หมู่ 3 ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120โทรศัพท์ 0-3223-1313, 0-3223-2628โทรสาร 0-3223-2628E-mail : tecpotharam@hotmail.com Website : http://www.technicphotharam.com/index1.htm
ระดับ ปวช. ปวส.
สาชาวิชา เคมีสิ่งทอ เครื่องกล เทคโนโลยีสิ่งทอ พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ ศิลปกรรม อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป- การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เคมีสิ่งทอ เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสิ่งทอ ไฟฟ้ากำลัง อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทรศัพท์ 0-3235-9793 โทรสาร 0-3235-9794
E-mail : ratchaburiatc@hotmail.com Website : http://gotoknow.org/blog/ratchaburi-kaset
ระดับ ปวช. ปวส.
สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ เครื่องกล พณิชยการ- เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีภูมิทัศน์ พืชศาสตร์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สัตวรักษ์ สัตวศาสตร์

วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
ถ.มนตรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทรศัพท์ 0-3232-1903, 0-3232-6402โทรสาร 0-3232-3924
E-mail : rptc@thaimail.com Website : www.thai.net/rptcth
ระดับ ปวช. ปวส.
สาขาวิชา เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์- การก่อสร้าง การบัญชี เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง
ต.ลาดบัวขาว อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110โทรศัพท์ 0-3220-0377 โทรสาร 0-3234-4979
E-mail : banpong_ice@thaimail.com E-mail : banpong_ice@hotmail.comWebsite : mailto:http://www.bicc.th.gs
ระดับ ปวช. ปวส.
สาขาวิชา เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ- การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคโลหะ ไฟฟ้ากำลัง

วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
153 หมู่ 14 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140โทรศัพท์ 0-3271-1000, 0-1754-2462โทรสาร 0-3271-1001
E-mail : pakthovc_@hotmail.com Website : www.thai.net/pakthovc
ระดับ ปวช. ปวส.
สาขาวิชา เครื่องกล พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์- การบัญชี

ที่มา : http://www.vec.go.th/doc/g0001/u0001/college_th.htm#70
อ่านต่อ >>