วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ทำเนียบโรงเรียนและสถาบันการศึกษาใน จ.ราชบุรี

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
โรงเรียนในการกำกับดูแลของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก็คือโรงเรียนของรัฐบาล โดยแบ่งพื้นที่การบริหารออกเป็น
 1. เขตพื้นที่การประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประกอบด้วยโรงเรียนระดับประถมศึกษาของรัฐบาล ในเขตพื้นที่ อ.เมืองราชบุรี อ.ปากท่อ อ.วัดเพลง อ.จอมบึง อ.สวนผึ้ง และอำเภอบ้านคา โดยสำนักงานเขตฯ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ถ.ไกรเพชร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
 2. เขตพื้นที่การประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ประกอบด้วย โรงเรียนระดับประถมศึกษาของรัฐบาล ในเขตพื้นที่ องโพธาราม อ.บ้านโป่ง อ.บางแพ และ อ.ดำเนินสะดวก โดยสำนักงานเขตฯ ตั้งอยู่ที่ ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
 3. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ประกอบด้วยโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในเขต จ.ราชบุรี และ จ.กาญจนบุรี  โดยสำนักงานเขตฯ ตั้งอยู่ที่เดียวกับเขตพื้นที่การประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 (แต่คนละชั้น)
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ประกอบด้วยโรงเรียนระดับประถมศึกษาของรัฐบาล ในเขตพื้นที่ อ.เมืองราชบุรี อ.ปากท่อ อ.วัดเพลง อ.จอมบึง อ.สวนผึ้ง และอำเภอบ้านคา โดยแยกแต่ละอำเภอ ได้ดังนี้

อ.เมืองราชบุรี (51 โรงเรียน)
 1. วัดใหญ่อ่างทอง
 2. อนุบาลเมืองราชบุรี
 3. วัดโพธิ์ดก
 4. วัดแคทราย
 5. ชุมชนวัดคูบัว
 6. วัดบ้านโพธิ์
 7. วัดหนามพุงดอ
 8. วัดอรุณรัตนคีรี
 9. วัดทุ่งหญ้าคมบาง
 10. วัดนาหนอง
 11. วัดเจติยาราม
 12. วัดห้วยหมู
 13. วัดเขาถ้ำกุญชร
 14. วัดห้วยไผ่
 15. วัดเขางูสันติธรรม
 16. วัดอรัญญิกาวาส
 17. วัดห้วยปลาดุก
 18. บ้านทุ่งน้อย
 19. วัดหนองกระทุ่ม
 20. วัดหนองตาหลวง
 21. บ้านหนองนางแพรว
 22. บ้านชัฏเจริญ
 23. วัดน้ำพุ
 24. วัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
 25. อนุบาลราชบุรี
 26. วัดดอนแจง
 27. วัดใหม่นครบาล
 28. วัดดอนตะโก
 29. วัดท่าโขลง
 30. วัดท้ายเมือง
 31. วัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)
 32. วัดเกาะลอย (ชุณ)
 33. วัดห้วยตะแคง
 34. บ้านเขาสวนหลวง
 35. บ้านเขากรวด
 36. วัดโสดาประดิษฐาราม
 37. วัดบางกระ
 38. วัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์วิทยา  ต.หนองกลางนา
 39. วัดบางลี่
 40. วัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาธรรม
 41. วัดพิกุลทอง (แปลกประชาคาร)
 42. วัดบ้านกล้วย
 43. วัดอัมพวัน
 44. วัดพเนินพลู
 45. วัดไผ่ล้อม
 46. วัดศาลเจ้า
 47. วัดเกตุน้อย
 48. วัดคุ้งกระถิน
 49. วัดเหนือวน
 50. จันทคามวิทยา
 51. วัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม
อ.ปากท่อ (47 โรงเรียน)
 1. อนุบาลปากท่อ
 2. วัดปากท่อ
 3. วัดโคกพระเจริญ
 4. วัดยางงาม (พิบูลสุนทรราษฎร์รังสฤษฎ์) ต.วัดยางงาม
 5. วัดหัวป่า
 6. วัดวันดาว
 7. วัดดอนทราย
 8. บ้านเขาถ้ำ
 9. บ้านเขาอีส้าน
 10. บ้านหนองบัวหิ่ง
 11. บ้านไพรสะเดา
 12. บ้านเขาถ่าน
 13. วัดหนองกระทุ่ม
 14. บ้านเขาช้าง
 15. วัดราษฎร์สมานฉันท์
 16. วัดโพธิศรี
 17. วัดพิบูลวนาราม
 18. ชุมชนวัดทุ่งหลวง
 19. บ้านพุคาย
 20. บ้านหนองน้ำใส
 21. วัดสันติการาม
 22. บ้านเขาพระเอก
 23. บ้านหนองไผ่
 24. วัดสนามสุทธาวาส
 25. บ้านหนองวัวดำ
 26. บ้านห้วยยางโทน
 27. บ้านมณีลอย
 28. บ้านหัวเขาจีน
 29. บ้านพุเกตุ
 30. บ้านหนองลังกา
 31. วัดวังมะนาว
 32. วัดสว่างอารมณ์
 33. บ้านโป่ง
 34. บ้านอ่างหิน
 35. บ้านนาคอก
 36. บ้านไทรงาม
 37. บ้านท่ายาง
 38. บ้านหินสี
 39. บ้านยางคู่
 40. สีวะรา
 41. บ้านห้วยศาลา
 42. บ้านแม่ประจัน
 43. วัดวิมลมรรคาราม
 44. ไทยรัฐวิทยา 64
 45. วัดป่าไก่
 46. วัดหนองบัว
 47. บ้านบ่อตะคร้อ
อ.จอมบึง (40 โรงเรียน)
 1. วัดเขาปิ่นทอง
 2. วัดปากช่อง
 3. วัดนาสมอ
 4. บ้านห้วยยาง
 5. วัดสูงเนินราษฎรฯ
 6. บ้านหนองตาเนิด
 7. บ้านหนองไผ่
 8. บ้านพุแค
 9. อนุบาลจอมบึง
 10. บ้านรางม่วง
 11. บ้านตลาดควาย
 12. บ้านหนองขนาก
 13. บ้านจอมบึง
 14. วันครู 2503
 15. บ้านหนองกระทุ่ม
 16. บ้านหนองแร้ง
 17. บ้านหนองปรือ
 18. บ้านเบิกไพร
 19. วัดชัฏใหญ่
 20. ชุมชนวัดรางบัว
 21. วัดหนองบัวค่าย
 22. บ้านหนองนกกะเรียน
 23. บ้านหนองศาลเจ้า
 24. วัดป่าเขาสัมมะงา
 25. วัดด่านทับตะโก
 26. บ้านห้วยท่าช้าง
 27. บ้านทุ่งกระถิน
 28. บ้านหนองสีนวล
 29. บ้านโกรกสิงขร
 30. บ้านหนองไก่เถื่อน
 31. บ้านหุบพริก
 32. มหาราช 7
 33. บ้านพุม่วงราษฎรฯ
 34. บ้านหนองปากชัฏ
 35. บ้านรางเฆ่
 36. บ้านพุตะเคียน
 37. บ้านทุ่งแฝก
 38. บ้านสันดอน
 39. บ้านทุ่งแจง
 40. บ้านวังปลา
อ.วัดเพลง (7 โรงเรียน)
 1. อนุบาลวัดเพลง (หรีดศรัทธาฯ)
 2. วัดศรัทธาราษฎร์
 3. จรูญศรีวิทยาประชานุกูล
 4. วัดเกาะศาลพระ
 5. วัดเวียงทุน
 6. วัดแจ้งเจริญ (บุญเหลือประชาสงเคราะห์) 8 ม.3 ต.จอมประทัด อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 70170 โทร.0-3274-7285
 7. บ้านปากสระ
อ.สวนผึ้ง (21 โรงเรียน)
 1. รุจิรพัฒน์
 2. บ้านท่ามะขาม
 3. บ้านสวนผึ้ง
 4. กลุ่มนักข่าวหญิง 2
 5. ธรรมศาสตร์-จุฬา2
 6. บ้านหนองหม้อข้าว(ศิริทวีอุปถัมภ์)  ม.5 ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180 โทร.0-3272-0066
 7. บ้านกล้วย
 8. บ้านทุ่งศาลา
 9. อนุบาลสวนผึ้ง
 10. บ้านหนองขาม
 11. บ้านมะขามเอน
 12. วัดรางเสน่ห์นคร-จันทร์
 13. วัดเขาไก่แจ้
 14. สมนึกวิทิศวรการ
 15. วัดเขากลิ้ง
 16. บ้านชัฏหนองหมี
 17. บ้านห้วยผาก
 18. สินแร่สยาม
 19. บ้านตะโกล่าง
 20. ชุมชนบ้านบ่อ
 21. วัดนาขุนแสน
อ.บ้านคา (17 โรงเรียน)
 1. บ้านโป่งกระทิงบน ต.บ้านบึง
 2. บ้านโป่งกระทิงล่าง
 3. บ้านพุบอนบน
 4. บ้านร่องเจริญ
 5. น้ำตกห้วยสวนพลู
 6. โรตารี่ 1บ้านพุน้ำร้อน
 7. วัดหนองพันจันทร์
 8. วัดยอดสุวรรณคีรี
 9. บ้านหนองจอก
 10. วัดช่องลาภ
 11. บ้านหนองโก
 12. บ้านลำพระ
 13. อนุบาลบ้านคา
 14. บ้านบึง
 15. บ้านโป่งเจ็ด
 16. ประชาพัฒนาวิทย์
 17. บ้านเก่าต้นมะค่า
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ประกอบด้วย โรงเรียนระดับประถมศึกษาของรัฐบาล ในเขตพื้นที่ อ.โพธาราม อ.บ้านโป่ง อ.บางแพ และ อ.ดำเนินสะดวก  โดยแยกแต่ละอำเภอ ได้ดังนี้

อ.โพธาราม (60 โรงเรียน)
 1. ชุมชนวัดกำแพงใต้(กำแพงสังฆรักษ์)
 2. ชุมชนวัดเจ็ดเสมียน (สัจจามงคลรัฐราษฎร์นุกูล)
 3. ชุมชนวัดเฉลิมอาสน์ 
 4. ชุมชนวัดบ้านเลือก(โพธาภิรมย์
 5. ชุมชนวัดบ้านสิงห์ 
 6. ชุมชนวัดหนองโพ 
 7. ธรรมาธิปไตย 
 8. บ้านเกาะโพธิ์งาม 
 9. บ้านเขาแหลม
 10. บ้านเนินม่วง(ประชาบำรุง) 
 11. บ้านพุลุ้ง(กรป.กลางอุปถัมภ์)
 12. บ้านหนองกระทุ่ม 
 13. บ้านหนองกวาง
 14. บ้านหนองครึม 
 15. บ้านหนองตาพุด 
 16. บ้านหนองมะค่า 
 17. บ้านหนองใยบัว
 18. บ้านหนองสองห้อง 
 19. บ้านหาดสำราญ มิตรภาพที่207
 20. แย้มวิทยาการ
 21. วัดเกาะ(ไววรวิทย์)
 22. วัดแก้วฟ้า
 23. วัดขนอน
 24. วัดเขาค่าง
 25. วัดเขาชะงุ้ม
 26. วัดเขาพระ
 27. วัดเขาราบ 
 28. วัดเขาส้ม 
 29. วัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป) 
 30. วัดโคกทอง 
 31. วัดโคกประชุมชน 
 32. วัดจอมปราสาท(อุดมวิทยา) 
 33. วัดช่องพราน 
 34. วัดชัยรัตน์ (ปัญญาประชานุกูล) 
 35. วัดดอนกระเบื้อง(ดอนกระเบื้องรา
 36. วัดดอนทราย 
 37. วัดดีบอน 
 38. วัดตึกหิรัญราษฎร์ (มหาธีรราชอนุสรณฺ)
 39. วัดท่ามะขาม(ท่ามะขามประชาอุทิศ 
 40. วัดท่าหลวงพล(ถาวรวิทยา) 
 41. วัดนางแก้ว 
 42. วัดบ่อมะกรูด 
 43. วัดบางกะโด(สามัคคีวิทยาคาร) 
 44. วัดบางโตนด 
 45. วัดบางลาน 
 46. วัดบ้านฆ้อง 
 47. วัดบ้านหม้อ(ประชารังษี) 
 48. วัดโบสถ์(อินรัฐราษฎร์บำรุง) 
 49. วัดพระศรีอารย์ 
 50. วัดศรีประชุมชน
 51. วัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์
 52. วัดระฆังทอง 
 53. วัดสนามชัย 
 54. วัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) 
 55. วัดสร้อยฟ้า 
 56. วัดหนองกลางดง 
 57. วัดหนองอ้อ 
 58. วัดหุบมะกล่ำ 
 59. วิชัยวิชาคม
 60. สมศักดิ์วิทยา 
 61. อนุบาลวัดสนามชัย "สุตกิจวิทยา"
อ.บ้านโป่ง (59 โรงเรียน)
 1. ค่ายลูกเสือบ้านโป่ง 
 2. ชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา)
 3. ชุมชนวัดท่าผา 
 4. ชุมชนวัดหนองปลาหมอ 
 5. บ้านดอนไม้ลาย 
 6. บ้านตลาดนัด(เมธาราษฎร์สามัคคี)
 7. บ้านโป่งยอ(จำเริญ โฆสิตกุล)
 8. บ้านลาดใหญ่ 
 9. บ้านหนองไก่ขัน 
 10. บ้านหนองคา 
 11. บ้านหนองหูช้าง
 12. บ้านห้วยยาง
 13. บุญชิตวิทยา 
 14. เพ็ญวิวัฒน์วิทยา 
 15. วังตาลวิทยา
 16. วัดโกสินารายน์
 17. วัดเขาขลุง
 18. วัดเขาแจง 
 19. วัดโคกหม้อ(ประชาสามัคคี)
 20. วัดจันทาราม(ตั้งตรงจิตร 5) 
 21. วัดเจริญธรรม(รัฐประชานุเคราะห์)
 22. วัดดอนเสลา
 23. วัดตาผา
 24. วัดตาล
 25. วัดบัวงาม
 26. วัดบางพัง 
 27. วัดบ้านฆ้องน้อย 
 28. วัดบ้านโป่งสามัคคีคุณูปถัมภ์ 
 29. วัดบึงกระจับ(รัฐประชาตันติธนาน
 30. วัดปลักแรต (กันตธรอุทิศ)
 31. วัดไผ่สามเกาะ(ปัญญาประชาสามัคคี)
 32. วัดโพธิ์บัลลังก์ 
 33. วัดโพธิ์รัตนาราม
 34. วัดม่วง
 35. วัดมาบแค
 36. วัดยางหัก 
 37. วัดรางวาลย์
 38. วัดลาดบัวขาว 
 39. วัดลำพยอม
 40. วัดสระตะโก(หันประชาสามัคคี) 
 41. วัดสระสี่มุม 
 42. วัดสัมมาราม 
 43. วัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์)
 44. วัดหนองกลางด่าน 
 45. วัดหนองประทุน 
 46. วัดหนองปลาดุก 
 47. วัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) 
 48. วัดหนองหญ้าปล้อง 
 49. วัดหนองหิน(วิเชียรประชานุกูล)
 50. วัดหนองอ้อ(ธรรมธรใยประชาสามัคคี) 
 51. วัดหัวโป่ง มิตรภาพที่ 224 
 52. วัดหัวหิน 
 53. วัดหุบกระทิง 
 54. วัดใหญ่(บุญเอี่ยมอนุเคราะห์) 
 55. วัดอริยวงศาราม(หนองน้ำขาว) 
 56. วัดอ้ออีเขียว(รัฐราษฎร์มิตรผลอ 
 57. วัดอัมพวนาราม 
 58. วันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์)
 59. ศาลเจ้าแม่เบิกไพร
 60. อนุบาลบ้านโป่ง (วัดปากแรต)
อ.บางแพ (24 โรงเรียน)
 1. ชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริ่มประชา
 2. ชุมชนวัดบางแพใต้(วันชัยประชาสรร)
 3. ชุมชนวัดใหญ่โพหัก 
 4. บ้านกุ่ม 
 5. วัดดอนสาลี
 6. วัดแก้ว(รัตนบินวิทยาคาร) 
 7. วัดดอนคา(ชอบธรรมประชาสรรค์)
 8. วัดดอนเซ่ง 
 9. วัดดอนพรม 
 10. วัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล) 
 11. วัดดอนใหญ่(ทรัพย์ประชาสรรค์) 
 12. วัดตากแดด(รอดประชานุกูล) 
 13. วัดตาลเตี้ย 
 14. วัดท่าราบ(วันชัยประชานุกูล) 
 15. วัดทำนบ 
 16. วัดบ้านใหม่ 
 17. วัดลำน้ำ(กัลยาณราษฎร์บำรุง) 
 18. วัดสามัคคีธรรม 
 19. วัดหนองม่วง 
 20. วัดหนองเอี่ยน 
 21. วัดหลวง 
 22. วัดหัวโพ 
 23. วัดเหนือ 
 24. วัดแหลมทอง
อ.ดำเนินสะดวก (27 โรงเรียน)
 1. ชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที่ 178 
 2. ชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ 
 3. ชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม 
 4. บ้านดอนไผ่ 
 5. บ้านดอนฟักทอง 
 6. บ้านรางสีหมอก 
 7. บ้านหนองไก่แก้ว 
 8. บ้านหนองสลิด 
 9. วัดคูหาสวรรค์ 
 10. วัดโคกบำรุงราษฎร์ 
 11. วัดชาวเหนือ 
 12. วัดโชติทายการาม 
 13. วัดตาลเรียง(เชยประชานุกูล) 
 14. วัดท่าเรือ 
 15. วัดเนกขัมมาราม 
 16. วัดบัวงาม 
 17. วัดบ้านไร่ 
 18. วัดปรกเจริญ
 19. วัดพิทักษ์เทพาวาส(พิทักษ์รัฐปร 
 20. วัดเวฬุวนาราม 
 21. วัดสนามไชย 
 22. วัดสอนประดิษฐ์วราราม 
 23. วัดสิดาราม 
 24. วัดหลักหกรัตนาราม 
 25. วัดใหม่สี่หมื่น 
 26. วัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) 
 27. วัดอุบลวรรณา 
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ประกอบด้วยโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในเขต จ.ราชบุรี และ จ.กาญจนบุรี โดยเฉพาะใน จังหวัดราชบุรี แยกได้ดังนี้
 1. เบญจมราชูทิศ ราชบุรี  อ.เมืองราชบุรี
 2. ราชโบริกานุเคราะห์ อ.เมืองราชบุรี
 3. รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ อ.เมืองราชบุรี
 4. แคทรายวิทยา อ.เมืองราชบุรี
 5. คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ อ.จอมบึง
 6. ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์  อ.จอมบึง
 7. ปากท่อพิทยาคม อ.ปากท่อ
 8. วัดสันติการามวิทยา อ.ปากท่อ
 9. บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย อ.ปากท่อ
 10. สวนผึ้งวิทยา อ.สวนผึ้ง
 11. โสภณศิริราษฎร์ อ.วัดเพลง
 12. บ้านคาวิทยา อ.บ้านคา
 13. กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม อ.บ้านโป่ง
 14. รัตนราษฎร์บำรุง อ.บ้านโป่ง
 15. มัธยมวัดดอนตูม อ.บ้านโป่ง
 16. หนองปลาหมอพิทยาคม อำเภอบ้านโป่ง
 17. ช่องพรานวิทยา อ.โพธาราม
 18. ท่ามะขามวิทยา อ.โพธาราม
 19. หนองโพวิทยา อำเภอโพธาราม
 20. โพธาวัฒนาเสนี อำเภอโพธาราม
 21. สายธรรมจันทร์ อ.ดำเนินสะดวก
 22. ดอนคลังวิทยา อ.ดำเนินสะดวก
 23. ประสาทรัฐประชากิจ อ.ดำเนินสะดวก
 24. เนกขัมวิทยา อ.ดำเนินสะดวก
 25. บางแพปฐมพิทยา อ.บางแพ
 26. โพหัก (วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์) อ.บางแพ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

โรงเรียนเอกชนสามัญศึกษา
 1. ดรุณาราชบุรี อ.เมืองราชบุรี
 2. ดรุณาวิเทศศึกษา อ.เมืองราชบุรี
 3. นารีวิทยา อ.เมืองราชบุรี
 4. สุริยวงศ์ อ.เมืองราชบุรี
 5. พิบูลสงครามอุปถัมภ์ อ.เมืองราชบุรี
 6. กองทัพบกอุปถัมภ์ โยธินวิทยา อ.เมืองราชบุรี
 7. กองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา  อ.เมืองราชบุรี
 8. อนุบาลธรรมนิตย์ อ.เมืองราชบุรี
 9. อนุบาลภัททณี  อ.เมืองราชบุรี
 10. อนุบาลชูใจ  อ.เมืองราชบุรี
 11. เรืองวิทย์พระหฤทัย อ.วัดเพลง
 12. ธรรมจารินีวิทยา อ.ปากท่อ
 13. ดำเนินวิทยา อ.ดำเนินสะดวก
 14. อภิบาลกุลบุตร อ.ดำเนินสะดวก
 15. พัชรวิทยา อ.ดำเนินสะดวก
 16. วันทามารีอา ราชบุรี อ.ดำเนินสะดวก
 17. สายสมบูรณ์  อ.ดำเนินสะดวก
 18. อนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์  อ.ดำเนินสะดวก
 19. ฮั้วเคี้ยวกงลิบไต้ฮึน อ.ดำเนินสะดวก
 20. อุดมวิทยา อ.บ้านโป่ง
 21. ดุสิตวิทยา อ.บ้านโป่ง
 22. เทพวิทยา อ.บ้านโปง
 23. เทพินทร์พิทยา อ.บ้านโป่ง
 24. บ้านโป่งวิทยาคม อ.บ้านโป่ง
 25. วังตาลวิทยา อ.บ้านโป่ง
 26. อนุบาลสุชาดา อ.บ้านโป่ง
 27. นารีวุฒิ อ.บ้านโป่ง
 28. วัดบ้านโป่งสามัคคีคุณูปถัมภ์ อ.บ้านโป่ง
 29. สารสิทธิ์พิทยาลัย อ.บ้านโป่ง
 30. ธีรศาสตร์ อ.บ้านโป่ง
 31. เพ็ญวิวัฒน์วิทยา อ.บ้านโป่ง
 32. ราษฎร์บำรุงวิทย์  อ.โพธาราม
 33. อนุบาลวัดสนามชัย"สุตกิจวิทยา" อ.โพธาราม
 34. มัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ อ.โพธาราม
 35. วิชัยวิชาคม อ.โพธาราม
 36. แย้มวิทยการ อ.โพธาราม
 37. สมศักดิ์วิทยา อ.โพธาราม
โรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา
 1. ราชบุรีบริหารธุรกิจ อ.เมืองราชบุรี
 2. ดรุณาราชบุรีพาณิชยการ อ.เมืองราชบุรี
 3. ดรุณาราชบุรีโปลีเทคนิค อ.เมืองราชบุรี
 4. บ้านโป่งบริหารธุรกิจ-เทคโนโลยี อ.บ้านโป่ง
 5. อาชีวะดอนบอสโกบ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง
โรงเรียนเอกชนการศึกษาสงเคราะห์
 1. เจี้ยไช้ อ.โพธาราม
 2. ฮกเฮง อ.บ้านโป่ง
โรงเรียนเอกชนนอกระบบ (กวดวิชา)
 1. วิทย์ก้าวหน้า อ. เมืองราชบุรี
 2. กวดวิชาเสริมศึกษา 97 อ.เมืองราชบุรี
 3. กวดวิชาโรจนศึกษา อ.เมืองราชบุรี
 4. คุมองราชบุรี (เขาวัง) อ.เมืองราชบุรี
 5. สยามดนตรีราชบุรี อ.เมืองราชบุรี ราชบุรี
 6. ดฤษวรรณ อ.บ้านโป่ง
 7. ดนตรียามาฮ่าบ้านโป่ง  อ.บ้านโป่ง
โรงเรียนเอกชนนอกระบบ (อาชีวศึกษา)
 1. วัฒนศิริศึกษาราชบุรี อ.เมืองราชบุรี
 2. สอนตัดเสื้ออาสม อ.เมืองราชบุรี
 3. สอนตัดผมแก้ว อ.เมืองราชบุรี
 4. ราชบุรีคอมพิวเตอร์ อ.เมืองราชบุรี
 5. เสริมสวยอนงค์ อ.เมืองราชบุรี
 6. เสริมสวยศรีประภัสสร อ.เมืองราชบุรี
 7. เสริมสวยคุณยอง อ.เมืองราชบุรี
 8. ออกแบบทรงผมธันวารัตน์ อ.เมืองราชบุรี
 9. สอนตัดเสื้อศรีอรุณ อ.ดำเนินสะดวก
 10. วรรณวิมล (สอนตัดเสื้อ) อ.บ้านโป่ง
 11. เสริมสวยเกศิณี อ.บ้านโป่ง
 12. สอนตัดเสื้ออรจิตรา อ.บ้านโป่ง
 13. สอนตัดเสื้อจินตนา อ.บ้านโป่ง
 14. บ้านโป่งคอมพิวเตอร์ อ.บ้านโป่ง
 15. บ้านโป่งพิมพ์ดีด อ.บ้านโป่ง
 16. ประชานิยมพิมพ์ดีด อ.บ้านโป่ง
 17. ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง
 18. พงษ์ไพบูลย์คอมพิวเตอร์ อ.บ้านโป่ง
สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 1. เทศบาล 1 (วัดสัตตนารถปริวัตร) อ.เมืองราชบุรี
 2. เทศบาล 2 (วัดช่องลม) อ.เมืองราชบุรี
 3. เทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห์) อ.เมืองราชบุรี
 4. เทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร) อ.เมืองราชบุรี
 5. เทศบาล 5 (พหลโยธินฯ) อ.เมืองราชบุรี
 6. เทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา)  อ.โพธาราม
 7. เทศบาลวัดโชค (ธรรมเสนานีวรคุณ) อ.โพธาราม
 8. เทศบาล 1 ทรงพลวิทยา อ.บ้านโป่ง
 9. เทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง
 10. เทศบาล 3 ประชายินดี อ.บ้านโป่ง
 11. เทศบาลตำบลหลักเมือง อ.เมืองราชบุรี
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
 1. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี อ.เมืองราชบุรี
 2. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี แห่งที่ 2 ต.คุ้งพยอม อ.บ้านโป่ง
 3. วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม
 4. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี อ.โพธาราม
 5. วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี
 6. วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง ต.ลาดบัวขาว อ.บ้านโป่ง
 7. วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ
สังกัดสถาบันบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
 1. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
 2. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 1. สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง(อนุบาลทานตะวัน) อ.จอมบึง
 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง
 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตราชบุรี อ.จอมบึง
สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
 1. ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองราชบุรี
 2. ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอจอมบึง
 3. ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสวนผึ้ง
 4. ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอดำเนินสะดวก
 5. ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบ้านโป่ง
 6. ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบางแพ
 7. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดราชบุรี
 8. ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอโพธาราม
 9. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคกลาง
 10. ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปากท่อ
 11. ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอวัดเพลง
สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 1. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี 275 หมู่ที่ 3 ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร.0-3232-5537
สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวณชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 1. ตะโกปิดทอง อ.สวนผึ้ง
 2. บ้านถ้ำหิน อ.สวนผึ้ง
หมายเหตุ เนื่องจากข้อมูลสืบค้นได้ค่อนข้างยาก หากมีโรงเรียนหรือสถานศึกษาใด ชื่อตกหล่นหรือพิมพ์ผิด ขอความกรุณาเพิ่มความเห็นไว้ท้ายบทความนี้ เพื่อจะได้แก้ไขให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องต่อไป
อ่านต่อ >>

วันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2553

แนวทางการรับนักเรียน ปี 2553 ของ ร.ร.บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบประจำ ประเภทสหศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 170 หมู่ 2 ต.อ่างหิน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในมหามงคลสมัยที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ บรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2535 ปัจจุบันมีนักเรียน 18 ห้องเรียน แบ่งเป็นชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 12 ห้องเรียน และมัธยมศึกษาตอนปลาย 6 ห้องเรียน
ในการรับนักเรียนปีการศึกษา 2553 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดแนวทางการรับนักเรียน ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2553 ลงวันที่ 6 มกราคม 2553 สรุปได้ดังนี้
พื้นที่บริการของโรงเรียน : มีพื้นที่บริการทั่วประเทศ
จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จะรับ จำนวน 160 คน แยกเป็น
-ประเภทโควต้า รับนักเรียนโควต้าจังหวัด จำนวน 125 คน ได้แก่
 • จ.ราชบุรี จำนวน 17 คน (สพท.รบ.1 = 8 คน, สพท.รบ.2 = 9 คน)
 • จ.ประจวบคิรีขันธ์ จำนวน 6 คน
 • จ.ชุมพร จำนวน 6 คน
 • จ.ระนอง จำนวน 6 คน
 • จ.เพชรบุรี จำนวน 4 คน
 • จ.สมุทรสาคร จำนวน 4 คน
 • จ.สมุทรสงคราม จำนวน 4 คน
 • จ.นครปฐม จำนวน 4 คน
 • จ.สุพรรณบุรี จำนวน 4 คน
 • จ.กาญจนบุรี จำนวน 4 คน
 • และจังหวัดอื่นๆ จังหวัดละ 1 คน รวม 66 คน

-รับนักเรียนบุตรหลานข้าราชบริพาร และนักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จำนวน 3 คน

-ประเภทสอบ คัดเลือก จำนวน 32 คน

จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 80 คน รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนเดิม และประสงค์จะเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้เต็มตามแผนการรับนักเรียน

กำหนดวันเวลา
-รับสมัคร วันที่ 13-17 ก.พ.2553 เวลา 08.30-16.30 น.(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
-สอบคัดเลือก ม.1 วันที่ 27 ก.พ.2553 เวลา 09.00-16.30 น.
-สอบคัดเลือก ม.4 วันที่ 27 ก.พ.2553 เวลา 09.00-16.30 น.
-ประกาศผล วันที่ 3 มี.ค.2553 เวลา 09.00-16.30 น.
-รายงานตัว ภายในวันที่ 5 มี.ค.2553 เวลา 09.00-16.30 น.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

อ่านต่อ >>

วันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2553

คำปราศัยของ ผวจ.ราชบุรี เนื่องในวันครูประจำปี 2553

คำปราศัยของ นายสุเทพ โกมลภมร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
เนื่องในวันครู วันที่ 16 มกราคม 2553
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อ.เมือง จ.ราชบุรี
จัดโดย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1

***************************
คณะกรรมการจัดงาน ครู อาจารย์ และผู้มีเกียรติทุกท่าน
ผมรู้สึกมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาร่วมในพิธีบูชาบูรพาจารย์ ในการจัดงานวันครู ประจำปี 2553 อันเป็นวันที่มีความสำคัญและมีความหมายต่อครู อาจารย์ทุกท่าน
ครู เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในการพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติให้เป็นพลเมืองที่ดี สังคมไทยได้ยกย่องครู อาจารย์ ว่าเป็นปูชนียบุคคล เป็นบุคคลที่ควรบูชา เพราะคุณงามความดีของครู เป็นคุณงามความดีอันกว้างใหญ่มหาศาล เปรียบเสมือนน้ำในมหาสมุทร ที่ผมกล่าวเช่นนี้ เพราะว่า ครูนั้นเป็นบุคคลที่เสียสละทั้งกาย และใจ เป็นที่ยอมรับกันตลอดมาว่า ครูอยู่ในฐานะปูชนียบุคคล จึงขอให้คณะครู อาจารย์ทุกท่าน จงรักษาคุณงามความดีนี้ไว้ เหมือนเพชรที่ส่องประกายแวววาวตลอดไป
และในโอกาสนี้ ผมขออัญเชิญพระราชดำรัสของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ว่า "การศึกษาและผู้มีหน้าที่ให้การศึกษาโดยตรง คือ ครู นั้น มีความสำคัญยิ่งยวด การศึกษาของประชาชนเป็นเครื่องบ่งชี้ความเจริญและความเสื่อมของประเทศ ผู้เป็นครูจำเป็นต้องมีความพร้อมในสามประการสำคัญ คือ เป็นผู้รู้ดี มีความดี และมีความสามารถดี รวมทั้งต้องพยายามปฏิบัติหน้าที่ของตนให้สำเร็จโดยสมบูรณ์" ไว้เป็นข้อเตือนใจด้วย
ในโอกาสที่วันครู ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง ผมขอเชิญชวนท่านทั้งหลาย ได้ระลึกถึงพระคุณของท่านบูรพาจารย์ของเราทุกท่าน อีกทั้งขอแสดงความชื่นชมต่อคณะครูผู้ปฏิบัติงานมีผลงานดีเด่น สมควรที่ท่านทั้งหลายได้ยึดถือเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ ครูให้เพียบพร้อม และมีความเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน
สุดท้ายนี้ ขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคาระนับถือ ประกอบกับกุศลบุญที่ท่านได้ร่วมกันบำเพ็ญในวันนี้ และที่แล้วมา จงอำนวยพรให้ท่านทั้งหลายมี พลังกาย พลังใจที่เข้มแข็ง ในการปฏิบัติหน้าที่การงาน ประสบความสุขและความเจริญตลอดไป
**********************
อ่านต่อ >>

วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2553

กำหนดการจัดงานวันครู ประจำปี 2553 ของ สพท.รบ.1


วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2553
สถานที่จัด ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จ.ราชบุรี
ผู้เข้าร่วมพิธี ผู้บริหารและครู เฉพาะ อ.เมือง อ.วัดเพลง และสถานศึกษาเอกชน
ผู้จัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรีเขต 1

กำหนดการ
08.30 น.คณะครู/บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีเกียรติพร้อม ณ สถานที่จัดงาน
09.00 น.
-นายสุเทพ โกมลภมร ผู้ว่าราชการ จ.ราชบุรี เดินทางมาเป็นประธาน
-พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
-ชมวีดิทัศน์ สารของประธานคณะกรรมการคุรุสภา (ดร.ดิเรก พรเสมา)
-นายสุกรี สวามิภักดิ์ ตัวแทนครูอาวุโสนออกประจำการ อ่านโองการอัญเชิญบูรพาจารย์
-นายกมล สุกิจญาณ ตัวแทนครูอาวุโสนอกประจำการ นำสวดคำฉันท์ทำนองสรภัญญะ ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และเชิญชวนผู้ชุมนุมยืนสงบนิ่ง 1 นาที เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพจารย์
-นายอวยพร พลจันทร์ ตัวแทนครูอาวุโสในประจำการ นำผู้ร่วมชุมนุมกล่าวคำปฏิญาณตน
-พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา
-ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี แจกเกียรติบัตร
 • ประกาศนียบัตรครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2553
 • เกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติคุณให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา (สก.สค.) กระทรวงศึกษาธิการ
 • เกียรติบัตรที่ปรึกษาโครงการคลีนิกครู
 • มอบของที่ระลึกแก่ตัวแทนครูอาวุโสนอกประจำการและในประจำการ

-นายวินัย ศรีเจริญ ผอ.สพท.รบ.1 มอบของที่ระลึกแด่ท่านผู้ว่าราชการ จ.ราชบุรี
-ผู้ว่าราชการ จ.ราชบุรี ประธานในพิธีกล่าวคำปราศรัย
-ถวายภัตตาหารเพล(ปิ่นโต) และเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 9 รูป
-พระครูสิริคณาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองราชบุรี กล่าวสัมโมทนียคาถา และอนุโมทนา
-ประธานในพิธีกรวดน้ำเป็นการเสีจพิธี

10.30 น.
-บรรยายพิเศษ "เรื่องครูไทยในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง" (อ.ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์)

12.00 น. กิจกรรมเลี้ยงพบปะสังสรรค์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จ.ราชบุรี จำกัด


การแต่งกาย
-สุภาพบุรุษ : ชุดสากล ชุดผ้าไทยนิยม ชุดสุภาพ
-สุภาพสตรี : ชุดผ้าไทยนิยม ชุดสุภาพ
อ่านต่อ >>