วันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2553

แนวทางการรับนักเรียน ปี 2553 ของ ร.ร.บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบประจำ ประเภทสหศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 170 หมู่ 2 ต.อ่างหิน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในมหามงคลสมัยที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ บรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2535 ปัจจุบันมีนักเรียน 18 ห้องเรียน แบ่งเป็นชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 12 ห้องเรียน และมัธยมศึกษาตอนปลาย 6 ห้องเรียน
ในการรับนักเรียนปีการศึกษา 2553 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดแนวทางการรับนักเรียน ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2553 ลงวันที่ 6 มกราคม 2553 สรุปได้ดังนี้
พื้นที่บริการของโรงเรียน : มีพื้นที่บริการทั่วประเทศ
จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จะรับ จำนวน 160 คน แยกเป็น
-ประเภทโควต้า รับนักเรียนโควต้าจังหวัด จำนวน 125 คน ได้แก่
 • จ.ราชบุรี จำนวน 17 คน (สพท.รบ.1 = 8 คน, สพท.รบ.2 = 9 คน)
 • จ.ประจวบคิรีขันธ์ จำนวน 6 คน
 • จ.ชุมพร จำนวน 6 คน
 • จ.ระนอง จำนวน 6 คน
 • จ.เพชรบุรี จำนวน 4 คน
 • จ.สมุทรสาคร จำนวน 4 คน
 • จ.สมุทรสงคราม จำนวน 4 คน
 • จ.นครปฐม จำนวน 4 คน
 • จ.สุพรรณบุรี จำนวน 4 คน
 • จ.กาญจนบุรี จำนวน 4 คน
 • และจังหวัดอื่นๆ จังหวัดละ 1 คน รวม 66 คน

-รับนักเรียนบุตรหลานข้าราชบริพาร และนักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จำนวน 3 คน

-ประเภทสอบ คัดเลือก จำนวน 32 คน

จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 80 คน รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนเดิม และประสงค์จะเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้เต็มตามแผนการรับนักเรียน

กำหนดวันเวลา
-รับสมัคร วันที่ 13-17 ก.พ.2553 เวลา 08.30-16.30 น.(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
-สอบคัดเลือก ม.1 วันที่ 27 ก.พ.2553 เวลา 09.00-16.30 น.
-สอบคัดเลือก ม.4 วันที่ 27 ก.พ.2553 เวลา 09.00-16.30 น.
-ประกาศผล วันที่ 3 มี.ค.2553 เวลา 09.00-16.30 น.
-รายงานตัว ภายในวันที่ 5 มี.ค.2553 เวลา 09.00-16.30 น.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

อ่านต่อ >>

วันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2553

คำปราศัยของ ผวจ.ราชบุรี เนื่องในวันครูประจำปี 2553

คำปราศัยของ นายสุเทพ โกมลภมร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
เนื่องในวันครู วันที่ 16 มกราคม 2553
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อ.เมือง จ.ราชบุรี
จัดโดย : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1

***************************
คณะกรรมการจัดงาน ครู อาจารย์ และผู้มีเกียรติทุกท่าน
ผมรู้สึกมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาร่วมในพิธีบูชาบูรพาจารย์ ในการจัดงานวันครู ประจำปี 2553 อันเป็นวันที่มีความสำคัญและมีความหมายต่อครู อาจารย์ทุกท่าน
ครู เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในการพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติให้เป็นพลเมืองที่ดี สังคมไทยได้ยกย่องครู อาจารย์ ว่าเป็นปูชนียบุคคล เป็นบุคคลที่ควรบูชา เพราะคุณงามความดีของครู เป็นคุณงามความดีอันกว้างใหญ่มหาศาล เปรียบเสมือนน้ำในมหาสมุทร ที่ผมกล่าวเช่นนี้ เพราะว่า ครูนั้นเป็นบุคคลที่เสียสละทั้งกาย และใจ เป็นที่ยอมรับกันตลอดมาว่า ครูอยู่ในฐานะปูชนียบุคคล จึงขอให้คณะครู อาจารย์ทุกท่าน จงรักษาคุณงามความดีนี้ไว้ เหมือนเพชรที่ส่องประกายแวววาวตลอดไป
และในโอกาสนี้ ผมขออัญเชิญพระราชดำรัสของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ว่า "การศึกษาและผู้มีหน้าที่ให้การศึกษาโดยตรง คือ ครู นั้น มีความสำคัญยิ่งยวด การศึกษาของประชาชนเป็นเครื่องบ่งชี้ความเจริญและความเสื่อมของประเทศ ผู้เป็นครูจำเป็นต้องมีความพร้อมในสามประการสำคัญ คือ เป็นผู้รู้ดี มีความดี และมีความสามารถดี รวมทั้งต้องพยายามปฏิบัติหน้าที่ของตนให้สำเร็จโดยสมบูรณ์" ไว้เป็นข้อเตือนใจด้วย
ในโอกาสที่วันครู ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง ผมขอเชิญชวนท่านทั้งหลาย ได้ระลึกถึงพระคุณของท่านบูรพาจารย์ของเราทุกท่าน อีกทั้งขอแสดงความชื่นชมต่อคณะครูผู้ปฏิบัติงานมีผลงานดีเด่น สมควรที่ท่านทั้งหลายได้ยึดถือเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ ครูให้เพียบพร้อม และมีความเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน
สุดท้ายนี้ ขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคาระนับถือ ประกอบกับกุศลบุญที่ท่านได้ร่วมกันบำเพ็ญในวันนี้ และที่แล้วมา จงอำนวยพรให้ท่านทั้งหลายมี พลังกาย พลังใจที่เข้มแข็ง ในการปฏิบัติหน้าที่การงาน ประสบความสุขและความเจริญตลอดไป
**********************
อ่านต่อ >>

วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2553

กำหนดการจัดงานวันครู ประจำปี 2553 ของ สพท.รบ.1


วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2553
สถานที่จัด ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จ.ราชบุรี
ผู้เข้าร่วมพิธี ผู้บริหารและครู เฉพาะ อ.เมือง อ.วัดเพลง และสถานศึกษาเอกชน
ผู้จัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรีเขต 1

กำหนดการ
08.30 น.คณะครู/บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีเกียรติพร้อม ณ สถานที่จัดงาน
09.00 น.
-นายสุเทพ โกมลภมร ผู้ว่าราชการ จ.ราชบุรี เดินทางมาเป็นประธาน
-พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
-ชมวีดิทัศน์ สารของประธานคณะกรรมการคุรุสภา (ดร.ดิเรก พรเสมา)
-นายสุกรี สวามิภักดิ์ ตัวแทนครูอาวุโสนออกประจำการ อ่านโองการอัญเชิญบูรพาจารย์
-นายกมล สุกิจญาณ ตัวแทนครูอาวุโสนอกประจำการ นำสวดคำฉันท์ทำนองสรภัญญะ ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และเชิญชวนผู้ชุมนุมยืนสงบนิ่ง 1 นาที เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพจารย์
-นายอวยพร พลจันทร์ ตัวแทนครูอาวุโสในประจำการ นำผู้ร่วมชุมนุมกล่าวคำปฏิญาณตน
-พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา
-ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี แจกเกียรติบัตร
 • ประกาศนียบัตรครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2553
 • เกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติคุณให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา (สก.สค.) กระทรวงศึกษาธิการ
 • เกียรติบัตรที่ปรึกษาโครงการคลีนิกครู
 • มอบของที่ระลึกแก่ตัวแทนครูอาวุโสนอกประจำการและในประจำการ

-นายวินัย ศรีเจริญ ผอ.สพท.รบ.1 มอบของที่ระลึกแด่ท่านผู้ว่าราชการ จ.ราชบุรี
-ผู้ว่าราชการ จ.ราชบุรี ประธานในพิธีกล่าวคำปราศรัย
-ถวายภัตตาหารเพล(ปิ่นโต) และเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 9 รูป
-พระครูสิริคณาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองราชบุรี กล่าวสัมโมทนียคาถา และอนุโมทนา
-ประธานในพิธีกรวดน้ำเป็นการเสีจพิธี

10.30 น.
-บรรยายพิเศษ "เรื่องครูไทยในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง" (อ.ทินวัฒน์ มฤคพิทักษ์)

12.00 น. กิจกรรมเลี้ยงพบปะสังสรรค์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จ.ราชบุรี จำกัด


การแต่งกาย
-สุภาพบุรุษ : ชุดสากล ชุดผ้าไทยนิยม ชุดสุภาพ
-สุภาพสตรี : ชุดผ้าไทยนิยม ชุดสุภาพ
อ่านต่อ >>