วันจันทร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2554

รายชื่อครูฯ ของราชบุรีที่ได้รับการยกย่องในวันครูประจำปี 2554

รายชื่อผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2553

เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาระดับจังหวัด
 1. พระครูปลัดกุ้ยไฮ้ ชุติน ธโร  ผู้จัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม
 2. นายสมบูรณ์  เสียงวัฒนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
 3. น.ส.เกษรา  เพิ่มสุขรุ่งเรือง  ครูโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
 4. ว่าที่ ร.ต.อัมพร  มากเพชร ผู้อำนวยการศูนย์ภาคกลาง
 5. นายสมศักดิ์  หงส์สวัสดิ์   รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธิน รามินทรภักดี)
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประเภทผู้บริหารสถานศึกษาได้รับเกียรติบัตรเป็นขวัญและกำลังใจ
 • นางนวลจันทร์ ลักษิตานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประเภทผู้สอนได้รับเกียรติบัตรเป็นขวัญและกำลังใจ
 • นางวันเพ็ญ  จอมคำ ครูโรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม
ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 8 พ.ศ.2554 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 1. ระดับปฐมวัย ได้แก่ นางอาทิตญา เลิศประเสริฐพันธ์ ครูโรงเรียนวัดเกาะลอย
 2. ระดับประถมศึกษา ได้แก่ นางมะลิฉัตร  ภู่เพชร ครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี
 3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ น.ส.พิมศิริ  สิทธิศาสตร์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
 4. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ นางยุพาภัทร อยู่บรรยงค์ ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • นางมะลิฉัตร ภู่เพชร ครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี
รายชื่อครูผู้สอนดีเด่น (ภาครัฐ) พุทธศักราช 2553
 1. ระดับปฐมวัย ได้แก่ นางกรรณิกา  กระกรกุล  โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง
 2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้แก่ นางชัชนี  มนต์ทิพย์ โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
 3. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้แก่ นางอำไพ ฉันทถาวรกุล โรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม
 4. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้แก่ นางพัชรี  หมื่นศรี โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
 5. กลุมสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้แก่ นายนิมิต สายสิทธิ์
รายชื่อครูผู้สอนดีเด่น (ภาคเอกชน) พุทธศักราช 2553
 • กลุมสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้แก่ นางบุศราพร  วิวัฒนาคม  โรงเรียนนารีวิทยา
รางวัลตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู ครั้งที่ 5 พุทธศักราช 2554 ระดับจังหวัด
 • นางบุษบา  ฤทธิสาร ผู้อำนวยโรงเรียนวัดช่องลาภ
คลิบวีดีโอเพลง รางวัลของครู

ที่มาข้อมูล
เอกสารประกอบการจัดงานวันครู 2554 จัดทำโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 แจกจ่ายเมื่อ 16 ม.ค.2554
อ่านต่อ >>

คำปราศัยของ ผวจ.ราชบุรี เนื่องในวันครู ประจำปี 2554

คำปราศัยของ
นายสุเทพ โกมลภมร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
เนื่องในวันครู ประจำปี 2554
วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2554
ณ อาคารสมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

********************

คณะกรรมการจัดงาน ครู อาจารย์ และผู้มีเกียรติทุกท่าน

ผมรู้สึกมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาร่วมในพิธีบูชาบูรพาจารย์ในการจัดงานวันครู ประจำปี 2554 อันเป็นวันที่มีความสำคัญและมีความหมายต่อครู อาจารย์ ทุกท่าน

ครู เป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งในการพัฒนาเด็ก เยาวชนของชาติให้เป็นพลเมืองที่ดี สังคมไทยได้ยกย่องครู อาจารย์ ว่าเป็นปูชนียบุคคล เป็นบุคคลที่ควรบูชา เพราะคุณงามความดีของครู เป็นคุณงามความดีอันกว้างใหญ่มหาศาล เปรียบเสมือนน้ำในมหาสมุทร

ที่ผมกล่าวเช่นนี้ เพราะว่าครูนั้น เป็นบุคคลที่เสียสละทั้งกายและใจ เป็นที่ยอมรับกันตลอดมาว่า ครูอยู่ในฐานะปูชนียบุคคล จึงขอให้ คณะครู  อาจารย์ทุกท่าน จงรักษาคุณงามความดีนี้ไว้ เหมือนเพชรที่ส่องประกายแวววาวตลอดไป

และในโอกาสนี้ ผมขออัญเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่า " การศึกษา และผู้มีหน้าที่ให้การศึกษาโดยตรง คือ ครู นั้น มีความสำคัญยิ่งยวด การศึกษาของประชาชนเป็นเครื่องบ่งชี้ความเจริญและความเสื่อมของประเทศ ผู้เป็นครูจำเป็นต้องมีความพร้อมในสามประการสำคัญ คือ เป็นผู้รู้ดี มีความดี และมีความสามารถดี รวมทั้งต้องพยายามปฏิบัติหน้าที่ของตนให้สำเร็จโดยสมบูรณ์" ไว้เป็นข้อเตือนใจด้วย

ในโอกาสที่วันครู ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง ผมขอเชิญชวนท่านทั้งหลาย ได้ระลึกถึงพระคุณของท่านบูรพาจารย์ของเราทุกท่าน อีกทั้งของแสดงความชื่นชม ต่อคณะครูผู้ปฏิบัติงาน มีผลงานดีเด่น สมควรที่ท่านทั้งหลายได้ยึดถือเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ครูให้เพียบพร้อม และมีความเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน

สุดท้ายนี้ ขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ ประกอบกับกุศลผลบุญที่ท่านได้ร่วมกันบำเพ็ญในวันนี้ และที่แล้วมา จงอำนวยพรให้ท่านทั้งหลายมี พลังกาย พลังใจที่เข้มแข็ง ในการปฏิบัติหน้าที่การงาน ประสบความสุขและความเจริญตลอดไป

********************************
อ่านต่อ >>