วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2556

ครูราชบุรีรับรางวัลคุรุสภา (ประจำปี 2555) 1 ใน 9 คนทั่วประเทศคณะกรรมการคุรุสภา มีมติอนุมัติรายนามผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏฺิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาดีเด่นสร้างคุณประโยชน์ในด้านการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2555 จำนวน 9 คน แยกเป็นครูผู้สอน 5 คน ผู้บริหารสถานศึกษา 2 คน ผู้บริหารการศึกษา 1 คน และบุคลากรทางการศึกษาอื่น (ศึกษานิเทศก์) จำนวน 1  คน  ครูราชบุรีได้รับรางวัลประเภทครูผู้สอน จำนวน 1 ท่าน คือ
 • นางกัลยา  แตงขำ ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดบ้านใหม่ อ.บางแพ จ.ราชบุรี

**********************
ที่มา : ประกาศคุรุสภา เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2555 ประกาศ ณ  วันที่ 27 ธันวาคม 2555 
อ่านต่อ >>

ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2555 ในส่วนของ จ.ราชบุรี


คุรุสภาได้ดำเนินการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นจากทั่วประเทศ ทุกสังกัด เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู เพื่อส่งเสริมสมรรถนะและประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน ของครูที่ปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตนดี ให้มีศักยภาพสูงขึ้น เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม ให้ได้เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "ครูผู้สอนดีเด่น" และเกียรติบัตร ประจำปี พ.ศ.2555 จำนวน 2,883 คน โดยในส่วนของจังหวัดราชบุรี มีครูได้รับการคัดเลือกทั้งสิ้น 41 คน ดังนี้

สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 1. นางนิศากร   ดีประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี)
 2. นางประภาภรณ์   สินเจริญ โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี)
 3. นางปิยะพัชร์  จุลกระเศียร โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี)
 4. น.ส.พัตรา  จันทร์ทอง โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี)
 5. นายสมภพ  ล้ำเลิศ โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี)
 6. นางสุดารัตน์  โชติศิริคุณวัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห์)
 7. นางอลิสา  เพชรคง โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)
 8. นางอารี  เอกรักษ์ทวีคูณ โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห์)
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1
 1. นางชูศรี  สุวรรณรัตน์  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  ราชบุรี
 2. น.ส.ฐิติวรดา  เพริดพริ้ง  โรงเรียนบ้านโป่ง
 3. น.ส.ปณิตา  ศิลารักษ์  โรงเรียนบ้านหนองขาม
 4. นางประเสริฐศรี  ศรีสมพร โรงเรียนวัดดอนตลุง "ราษฎร์ศรัทธาทาน"
 5. นางพวงทอง  แก่นนาคำ โรงเรียนนราชโบริกานุเคราะห์
 6. นางวิจิตรา  คณา  โรงเรียนวัดดอนตลุง  "ราษฎร์ศรัทธาทาน"
 7. นางศรีนวล  กิมพิทักษ์  โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
 8. นางสุรีย์  อ้วนวิจิตร  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี  เขต 2
 1. นางกัลยา  แตงขำ  โรงเรียนบ้านใหม่
 2. น.ส.จำเนียร  พลอยเพชร โรงเรียนวัดบ้านไร่
 3. นายปราศัย  ทูลยอดพันธุ์  โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง
 4. นางพิชา  ธรรมวิเศษ  โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ
 5. นางยุพา  แก้วกอง โรงเรียนสายธรรมจันทร์
 6. นางระพีพัตร  จิระชีวะนันท์  โรงเรียนบ้านรางสีหมอก
 7. นายสมยศ  ไชยภูมิสกุล โรงเรียนบ้านรางสีหมอก
 8. นายสุพล  ศรอารา  โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง
 9. นายสุพล  อุ่นเจริญ  โรงเรียนสายธรรมจันทร์
 10. นางอุษา  สุภาพ โรงเรียนหนองโพวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 1. นางจิราพรรณ  ไชยหาญ  วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
 2. นางพิมพิกาข์   จันทนะโสตถิ์  วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
 3. นายอนุชิต  เชิงจำเนียร  วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
 1. น.ส.จิราภรณ์  ตันติถาวร สถาบัน กศน.ภาคกลาง
 2. นางนฤมล อันตะริกานนท์  สถาบัน กศน.ภาคกลาง
 3. นางสุนันทา  โนรีสุวรรณ  สถาบัน กศน.ภาคกลาง
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 1. น.ส.จรรยา  คงเนียม โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์"
 2. น.ส.จรีภรณ์  อุทุมพร  โรงเรียนเทพินทร์พิทยา
 3. นางธมลวรรณ  ธีระอนุกูล โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์"
 4. น.ส.นันทนา  พาบุญ โรงเรียนอุดมวิทยา
 5. น.ส.ภัทราภรณ์  สืบจากอินทร์  โรงเรียนเทพินทร์พิทยา
 6. นายวิเชษฐ  เขตวิระการณ์  โรงเรียนอุดมวิทยา
 7. นายสัญญกร  บัวครอง  โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์"
 8. น.ส.สุนันทา  นิลเพ็ชร  โรงเรียนเทพินทร์พิทยา
 9. นางสุรี  วรรณวงศ์วัฒนา  โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์"

**************************************
ที่มาข้อมูล : http://www.ksp.or.th/kru56/file/results2.pdf
อ่านต่อ >>