วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา จ.ราชบุรี ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2558

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศรายชื่อ "นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2558" ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 27 เม.ย.2559  โดยในส่วนของ จ.ราชบุรี มีรายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2558 ดังนี้
1.นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา มีผู้ได้รับทั่วประเทศ จำนวน 33 คน จ.ราชบุรี ได้รับ 1 คน คือ
 • ด.ญ.รวีวรรณ ลอยแก้ว โรงเรียนวัดช่องลาภ (โชคลาภประชาพัฒนา) อ.บ้านคา จ.ราชบุรี (ผู้ปกครอง นายปฐมพงศ์ ลอยแก้ว)
2.นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีผู้ได้รับทั่วประเทศ จำนวน 38 คน จ.ราชบุรี ได้รับ 2 คน คือ
 • ด.ช.สุทธิพงษ์  เกตุเจริญ โรงเรียนวัดหนองกบ (ขุนทองประชานุเคราะห์) อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี (ผู้ปกครอง นาวสมาพร เกตุเจริญ)
 • ด.ญ.รัฐนันท์   รอดเมื่อ โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี (ผู้ปกครอง นางธนฤมล สร้อยสกุล)
3.นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีผู้ได้รับทั่วประเทศ จำนวน 38 คน 
 • จ.ราชบุรี ไม่มี
4.นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีผู้ได้รับทั่วประเทศ จำนวน 31 คน 
 • จ.ราชบุรี ไม่มี
5.นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีผู้ได้รับทั่วประเทศ จำนวน 35 คน 
 • จ.ราชบุรี ไม่มี
6.นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาวิชาชีพ มีผู้ได้รับทั่วประเทศ จำนวน 2 คน 
 • จ.ราชบุรี ไม่มี
7.นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา มีผู้ได้รับทั่วประเทศ จำนวน 26 คน
 • จ.ราชบุรี ไม่มี
8.รางวัลพระราชทาน นักศึกษาพิการ มีผู้ได้รับทั่วประเทศ จำนวน 5 คน
 • จ.ราชบุรี ไม่มี
9.สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา มีโรงเรียนที่ได้รับทั่วประเทศ จำนวน 32 โรงเรียน
 • จ.ราชบุรี ไม่มี
10.สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา มีโรงเรียนที่ได้รับทั่วประเทศ จำนวน 32 โรงเรียน จ.ราชบุรี ได้รับ 2 โรงเรียน คือ
 • โรงเรียนวัดห้วยหมู (อมรธรรมรัตนราษฎร์บำรุง) อ.เมือง จ.ราชบุรี (นางศันสนีย์ สกุลวรกานต์ ผู้อำนวยการ)
 • โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) อ.เมือง จ.ราชบุรี (นายพิษณุ โชติศิริคุณวัฒน์ ผู้อำนวยการ)
11.สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา มีโรงเรียนที่ได้รับทั่วประเทศ จำนวน 33 โรงเรียน จ.ราชบุรี ได้รับ 1 โรงเรียน คือ
 • โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี (นายสมศักดิ์ ฉันทานุรักษ์ ผู้อำนวยการ)
12.สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา มีวิทยาลัยที่ได้รับทั่วประเทศ จำนวน 31 วิทยาลัย
 • จ.ราชบุรี ไม่มี
13.สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาวิชาชีพ มีวิทยาลัยที่ได้รับทั่วประเทศ จำนวน 3 วิทยาลัย
 • จ.ราชบุรี ไม่มี

สำนักราชเลขาธิการ แจ้งกำหนดการให้นักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษา เข้ารับพระราชทานรางวัล จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันศุกร์ที่ 29 ก.ค.2559 เวลา 13:30 น. ณ ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ  

***************************
ที่มาข้อมูล : ประกาศกรทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2558 ประกาศ ณ วันที่ 27 เม.ย.2559 ลงนามโดย รศ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
อ่านต่อ >>

วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2556

ครูราชบุรีรับรางวัลคุรุสภา (ประจำปี 2555) 1 ใน 9 คนทั่วประเทศคณะกรรมการคุรุสภา มีมติอนุมัติรายนามผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏฺิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาดีเด่นสร้างคุณประโยชน์ในด้านการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2555 จำนวน 9 คน แยกเป็นครูผู้สอน 5 คน ผู้บริหารสถานศึกษา 2 คน ผู้บริหารการศึกษา 1 คน และบุคลากรทางการศึกษาอื่น (ศึกษานิเทศก์) จำนวน 1  คน  ครูราชบุรีได้รับรางวัลประเภทครูผู้สอน จำนวน 1 ท่าน คือ
 • นางกัลยา  แตงขำ ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดบ้านใหม่ อ.บางแพ จ.ราชบุรี

**********************
ที่มา : ประกาศคุรุสภา เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2555 ประกาศ ณ  วันที่ 27 ธันวาคม 2555 
อ่านต่อ >>

ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2555 ในส่วนของ จ.ราชบุรี


คุรุสภาได้ดำเนินการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นจากทั่วประเทศ ทุกสังกัด เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู เพื่อส่งเสริมสมรรถนะและประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน ของครูที่ปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตนดี ให้มีศักยภาพสูงขึ้น เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม ให้ได้เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "ครูผู้สอนดีเด่น" และเกียรติบัตร ประจำปี พ.ศ.2555 จำนวน 2,883 คน โดยในส่วนของจังหวัดราชบุรี มีครูได้รับการคัดเลือกทั้งสิ้น 41 คน ดังนี้

สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 1. นางนิศากร   ดีประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี)
 2. นางประภาภรณ์   สินเจริญ โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี)
 3. นางปิยะพัชร์  จุลกระเศียร โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี)
 4. น.ส.พัตรา  จันทร์ทอง โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี)
 5. นายสมภพ  ล้ำเลิศ โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี)
 6. นางสุดารัตน์  โชติศิริคุณวัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห์)
 7. นางอลิสา  เพชรคง โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร)
 8. นางอารี  เอกรักษ์ทวีคูณ โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห์)
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1
 1. นางชูศรี  สุวรรณรัตน์  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  ราชบุรี
 2. น.ส.ฐิติวรดา  เพริดพริ้ง  โรงเรียนบ้านโป่ง
 3. น.ส.ปณิตา  ศิลารักษ์  โรงเรียนบ้านหนองขาม
 4. นางประเสริฐศรี  ศรีสมพร โรงเรียนวัดดอนตลุง "ราษฎร์ศรัทธาทาน"
 5. นางพวงทอง  แก่นนาคำ โรงเรียนนราชโบริกานุเคราะห์
 6. นางวิจิตรา  คณา  โรงเรียนวัดดอนตลุง  "ราษฎร์ศรัทธาทาน"
 7. นางศรีนวล  กิมพิทักษ์  โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
 8. นางสุรีย์  อ้วนวิจิตร  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี  เขต 2
 1. นางกัลยา  แตงขำ  โรงเรียนบ้านใหม่
 2. น.ส.จำเนียร  พลอยเพชร โรงเรียนวัดบ้านไร่
 3. นายปราศัย  ทูลยอดพันธุ์  โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง
 4. นางพิชา  ธรรมวิเศษ  โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ
 5. นางยุพา  แก้วกอง โรงเรียนสายธรรมจันทร์
 6. นางระพีพัตร  จิระชีวะนันท์  โรงเรียนบ้านรางสีหมอก
 7. นายสมยศ  ไชยภูมิสกุล โรงเรียนบ้านรางสีหมอก
 8. นายสุพล  ศรอารา  โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง
 9. นายสุพล  อุ่นเจริญ  โรงเรียนสายธรรมจันทร์
 10. นางอุษา  สุภาพ โรงเรียนหนองโพวิทยา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 1. นางจิราพรรณ  ไชยหาญ  วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
 2. นางพิมพิกาข์   จันทนะโสตถิ์  วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
 3. นายอนุชิต  เชิงจำเนียร  วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
 1. น.ส.จิราภรณ์  ตันติถาวร สถาบัน กศน.ภาคกลาง
 2. นางนฤมล อันตะริกานนท์  สถาบัน กศน.ภาคกลาง
 3. นางสุนันทา  โนรีสุวรรณ  สถาบัน กศน.ภาคกลาง
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 1. น.ส.จรรยา  คงเนียม โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์"
 2. น.ส.จรีภรณ์  อุทุมพร  โรงเรียนเทพินทร์พิทยา
 3. นางธมลวรรณ  ธีระอนุกูล โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์"
 4. น.ส.นันทนา  พาบุญ โรงเรียนอุดมวิทยา
 5. น.ส.ภัทราภรณ์  สืบจากอินทร์  โรงเรียนเทพินทร์พิทยา
 6. นายวิเชษฐ  เขตวิระการณ์  โรงเรียนอุดมวิทยา
 7. นายสัญญกร  บัวครอง  โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์"
 8. น.ส.สุนันทา  นิลเพ็ชร  โรงเรียนเทพินทร์พิทยา
 9. นางสุรี  วรรณวงศ์วัฒนา  โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์"

**************************************
ที่มาข้อมูล : http://www.ksp.or.th/kru56/file/results2.pdf
อ่านต่อ >>