วันจันทร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2554

รายชื่อครูฯ ของราชบุรีที่ได้รับการยกย่องในวันครูประจำปี 2554

รายชื่อผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2553

เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาระดับจังหวัด
 1. พระครูปลัดกุ้ยไฮ้ ชุติน ธโร  ผู้จัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม
 2. นายสมบูรณ์  เสียงวัฒนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
 3. น.ส.เกษรา  เพิ่มสุขรุ่งเรือง  ครูโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
 4. ว่าที่ ร.ต.อัมพร  มากเพชร ผู้อำนวยการศูนย์ภาคกลาง
 5. นายสมศักดิ์  หงส์สวัสดิ์   รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธิน รามินทรภักดี)
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประเภทผู้บริหารสถานศึกษาได้รับเกียรติบัตรเป็นขวัญและกำลังใจ
 • นางนวลจันทร์ ลักษิตานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประเภทผู้สอนได้รับเกียรติบัตรเป็นขวัญและกำลังใจ
 • นางวันเพ็ญ  จอมคำ ครูโรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม
ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 8 พ.ศ.2554 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 1. ระดับปฐมวัย ได้แก่ นางอาทิตญา เลิศประเสริฐพันธ์ ครูโรงเรียนวัดเกาะลอย
 2. ระดับประถมศึกษา ได้แก่ นางมะลิฉัตร  ภู่เพชร ครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี
 3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ น.ส.พิมศิริ  สิทธิศาสตร์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
 4. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ นางยุพาภัทร อยู่บรรยงค์ ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • นางมะลิฉัตร ภู่เพชร ครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี
รายชื่อครูผู้สอนดีเด่น (ภาครัฐ) พุทธศักราช 2553
 1. ระดับปฐมวัย ได้แก่ นางกรรณิกา  กระกรกุล  โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง
 2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้แก่ นางชัชนี  มนต์ทิพย์ โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
 3. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้แก่ นางอำไพ ฉันทถาวรกุล โรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม
 4. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้แก่ นางพัชรี  หมื่นศรี โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
 5. กลุมสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้แก่ นายนิมิต สายสิทธิ์
รายชื่อครูผู้สอนดีเด่น (ภาคเอกชน) พุทธศักราช 2553
 • กลุมสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้แก่ นางบุศราพร  วิวัฒนาคม  โรงเรียนนารีวิทยา
รางวัลตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู ครั้งที่ 5 พุทธศักราช 2554 ระดับจังหวัด
 • นางบุษบา  ฤทธิสาร ผู้อำนวยโรงเรียนวัดช่องลาภ
คลิบวีดีโอเพลง รางวัลของครู

ที่มาข้อมูล
เอกสารประกอบการจัดงานวันครู 2554 จัดทำโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 แจกจ่ายเมื่อ 16 ม.ค.2554

ไม่มีความคิดเห็น: