วันเสาร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2554

โรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2554 ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าประกวดในเขต จ.ราชบุรี, เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์ และสุมทรสงคราม

ธนาคารออมสินร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดโครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 และในปี พ.ศ.2554 นี้ นับเป็นครั้งที่ 5 และจะจัดโครงการต่อเนื่องไปอีก ถึงปี พ.ศ.2559 โดยธนาคารออมสินได้สนับสนุนเป็นรางวัลและค่าใช้จ่ายในการประกวดปีละ 8 ล้านบาท

ในปี พ.ศ.2554 จะทำการคัดเลือกและให้รางวัลในระดับประเทศดังนี้
โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ได้รับรางวัลโรงเรียนละ 100,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร
 • ระดับโรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 35 โรงเรียน
 • ระดับโรงเรียนมมัธยมศึกษา จำนวน 3 โรงเรียน
นักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ได้รับทุนการศึกษาคนละ 40,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร
 • ระดับประถมศึกษา จำนวน 55  คน
 • ระดับมัธยมศึกษา   จำนวน  25  คน

โรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2554 ระดับประถมศึกษา (เขต จ.ราชบุรี, เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์ และสุมทรสงคราม)
ในการคัดเลือกนักเรียนและโรงเรียนในระดับประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 183 เขตทั่วประเทศ จะทำการคัดเลือกโรงเรียนดีเด่น จำนวน 1 โรงเรียน และนักเรียนดีเด่น จำนวน 1 คน จากโรงเรียนรัฐบาลในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการระดับกลุ่มสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาซึ่งแบ่งออกเป็น 18 กลุ่ม โดยจังหวัดราชบุรี ประจวบคิรีขันธ์ เพชรบุรี และสมุทรสงคราม อยู่ในกลุ่มที่ 15 ต้องคัดเลือกให้เหลือตามจำนวนสัดส่วนที่คณะกรรมการอำนวยกำหนด เพื่อไปพิจารณาเป็นส่วนรวมทั่วประเทศอีกครั้ง โดยกลุ่ม 15 ต้องคัดเลือกให้เหลือตามจำนวนดังนี้
 • โรงเรียน จำนวน 2 โรงเรียน
 • นักเรียน จำนวน 4 คน
และในจำนวนที่คณะกรรมการฯ กลุ่ม 15 คัดเลือกส่งขึ้นไปนี้จะต้องนำไปรวมกับกลุ่มอื่นๆ ทั้ง 18 กลุ่มทั่วประเทศรวมเป็นโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกทั้งสิ้น 57 โรงเรียน และนักเรียน 99 คน ต่อจากนั้นคณะกรรมการอำนวยการจะพิจารณาตัดสินให้เหลือโรงเรียนดีเด่นฯ เพียง 35 โรงเรียน (จาก 57 โรงเรียน) และนักเรียนดีเด่นฯ เพียง 55 คน (จาก 99 คน)

ในปี พ.ศ.2554 นี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นผู้รับผิดชอบในการคัดเลือกของกลุ่มที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์  เพชรบุรี สมุทรสงคราม และราชบุรี)  ในการประชุมคณะกรรมการระดับกลุ่มฯ มีมติเปลี่ยนการประเมิน จากเดิมจะให้โรงเรียนและนักเรียน เดินทางมานำเสนอและจัดนิทรรศการให้คณะกรรมการชม เปลี่ยนเป็นคณะกรรมการจะเดินทางไปประเมินสภาพในพื้นที่จริง เพื่อให้เห็นผลเชิงประจักษ์ และเพื่อเป็นการลดภาระของโรงเรียนและนักเรียนที่เข้าประกวด ที่จะต้องเสียเวลา เสียค่าใช้จ่าย เสียค่ายานพาหนะ ที่จะต้องใช้เดินทางมานำเสนอยังเขตพื้นที่ฯ และคณะกรรมการฯ ได้เดินทางลงประเมินในพื้นที่จริงระหว่างวันที่ 14-19 กันยายน 2554 รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าประกวดฯ ในกลุ่มที่ 15
(คณะกรรมการต้องคัดเลือกให้เหลือ 2 โรงเรียน)
 1. โรงเรียนวัดทุ่งน้อย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ดูภาพการประเมิน) (ดูที่ตั้งและพิกัด)
 2. โรงเรียนวัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร) อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี (ดูภาพการประเมิน) (ดูที่ตั้งและพิกัด)
 3. โรงเรียนวัดห้วยเสือ (มงคลประชาสรรค์) อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี (ดูภาพการประเมิน) (ดูที่ตั้งและพิกัด)
 4. โรงเรียนวัดแก้วเจริญ (เฟื้อบำรุง) อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม (ดูภาพการประเมิน) (ดูที่ตั้งและพิกัด)
 5. โรงเรียนวัดช่องลาภ (โชคลาภประชาพัฒนา) อ.บ้านคา จ.ราชบุรี (ดูภาพการประเมิน) (ดูที่ตั้งและพิกัด)
 6. โรงเรียนวัดหนองกบ (ขุนทองประชานุเคราะห์) อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี (ดูภาพการประเมิน) (ดูที่ตั้งและพิกัด)

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าประกวดฯ ในกลุ่มที่ 15
(คณะกรรมการต้องคัดเลือกให้เหลือ 4 คน)
 1. ด.ญ.ปิยะฉัตร  สีสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านหนองบัว อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ดูภาพการประเมิน) (ดูที่ตั้งและพิกัด)
 2. ด.ญ.ฤดีมาศ  ทองดี  โรงเรียนบ้านเนินรัก อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี (ดูภาพการประเมิน) (ดูที่ตั้งและพิกัด)
 3. ด.ช.ชนินทร์  ทองกร่ำ โรงเรียนบ้านท่ากระเทียม อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (ดูภาพการประเมิน) (ดูที่ตั้งและพิกัด)
 4. ด.ญ.กันยารัตน์   พลแสน โรงเรียนวัดแก้วเจริญ (เฟื้อบำรุง) อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม (ดูภาพการประเมิน)  (ดูที่ตั้งและพิกัด)
 5. ด.ญ.สกุณา  มิ่งโพธิ์เตี้ย โรงเรียนวัดช่องลาภ (โชคลาภประชาพัฒนา) อ.บ้านคา จ.ราชบุรี (ดูภาพการประเมิน) (ดูที่ตั้งและพิกัด)
 6. ด.ญ.จินดารัตน์  ดวงจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองใยบัว อ.โพธราราม จ.ราชบุรี (ดูภาพการประเมิน) (ดูที่ตั้งและพิกัด)

ผลการพิจารณาคัดเลือก
คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องทุกระดับของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จะยังไม่เปิดเผยผลการคัดเลือกระดับกลุ่ม จนกว่าจะมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการ และผลการคัดเลือกของคณะกรรมการระดับกลุ่ม ไม่มีผลผูกพันต่อการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการอำนวยการในระดับประเทศ


********************************************
รายนามคณะกรรมการ
โครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2554
กลุ่มที่ 15 (จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม และราชบุรี)
ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 788/2554 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2554
 1. นายวินัย  ศรีเจริญ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1-ประธานกรรมการ
 2. นายประสบชัย  สุภาพจน์ ผู้จัดการเขต ธนาคารออมสินเขตราชบุรี -รองประธาน
 3. นายธงชัย  ศรีมณฑก ผู้จัดการสาขา ธนาคารออมสินสาขาราชบุรี -กรรมการ
 4. นางจริยา  ว่องวิทย์ ผู้จัดการสาขา ธนาคารออมสินสาขาบ้านโป่ง -กรรมการ
 5. ว่าที่ร้อยตรีสมชาย  งามสุขสวัสดิ์ รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 -กรรมการ
 6. นายสุทธิรักษ์  หนูฉ้ง ผู้แทนศาสนา -กรรมการ
 7. นายกฤชเทพ   ยิ้มรูปเล็ก ผู้ทรงคุณวุฒิ -กรรมการ
 8. พันเอกสุชาต  จันทรวงศ์  ผู้สื่อข่าวท้องถิ่น -กรรมการ
 9. นางสุวรรณา  จันทสาร รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 -กรรมการ
 10. นางสุดา  จินตกานนท์ รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม -กรรมการ
 11. นางเครือชุลี  เรืองแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 -กรรมการ
 12. นางสิริรัตน์  จันเจริญยศ นักวิชาการชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 -กรรมการ
 13. นายบดินทร์เดช   แสงสุวรรณ ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 -กรรมการ
 14. นางทัศนีย์   ช่อเทียนทิพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 -กรรมการ
 15. น.ส.พิยะดา   ม่วงอิ่ม นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 -กรรมการและเลขานุการ 
 16. นายธวัชชัย  บุนนาค พนักงานปฏิบัติการ 7 ธนาคารออมสินเขตราชบุรี -กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 17. นางศรีสุรางค์   วงค์ประเสริฐ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 -ผู้ช่วยเลขานุการ
************************

อ่านต่อ >>

วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2554

จำนวนโรงเรียนและนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ.ราชบุรี ณ 10 มิ.ย.2553

จำนวนโรงเรียน ครู นักเรียน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบโรงเรียน (อนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6) ทั้งโรงเรียนของรัฐบาลและเอกชนในจังหวัดราชบุรี รวมรวมมาจากสำนักงานเขตพื้นการศึกษาราชบุรี เขต 1 และเขต 2 (ก่อนแยกเป็นเขตมัธยมศึกษา) ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2553

รวมทั้งจังหวัด
 • จำนวนนักเรียน 108,628 คน แยกเป็น นักเรียนเอกชน 44,627 คน, นักเรียนรัฐบาล 64,001 คน
 • จำนวนโรงเรียน  389 แห่ง แยกเป็น รร.เอกชน 39 แห่ง ,รร.รัฐบาล 350 แห่ง
 • จำนวนครู   5,513 คน แยกเป็น ครูเอกชน 1,981 คน, ครูรัฐบาล 3,532 คน   

แยกรายอำเภอ
เรียงจากจำนวนนักเรียนมากไปหาน้อย

อ.บ้านโป่ง
 • จำนวนนักเรียน 29,635 คน แยกเป็น นักเรียนเอกชน 20,653 คน, นักเรียนรัฐบาล 8,982 คน
 • จำนวนโรงเรียน 69 แห่ง แยกเป็น รร.เอกชน 14 แห่ง ,รร.รัฐบาล 55 แห่ง
 • จำนวนครู 1,400 คน แยกเป็น ครูเอกชน 869 คน, ครูรัฐบาล 531 คน
อ.เมืองราชบุรี
 • จำนวนนักเรียน 28,216 คน แยกเป็น นักเรียนเอกชน 13,824 คน, นักเรียนรัฐบาล 14,392 คน
 • จำนวนโรงเรียน 60 แห่ง แยกเป็น รร.เอกชน 10 แห่ง ,รร.รัฐบาล 50 แห่ง
 • จำนวนครู 1,388 คน แยกเป็น ครูเอกชน 667 คน, ครูรัฐบาล 721 คน
อ.โพธาราม
 • จำนวนนักเรียน 14,072 คน แยกเป็น นักเรียนเอกชน 4,941 คน, นักเรียนรัฐบาล 9,131 คน
 • จำนวนโรงเรียน 63 แห่ง แยกเป็น รร.เอกชน 7 แห่ง ,รร.รัฐบาล 56 แห่ง
 • จำนวนครู 771 คน แยกเป็น ครูเอกชน 221 คน, ครูรัฐบาล 550 คน
อ.ดำเนินสะดวก
 • จำนวนนักเรียน 11,407 คน แยกเป็น นักเรียนเอกชน 4,499 คน, นักเรียนรัฐบาล 6,809 คน
 • จำนวนโรงเรียน 35 แห่ง แยกเป็น รร.เอกชน 6 แห่ง ,รร.รัฐบาล 29 แห่ง
 • จำนวนครู 553 คน แยกเป็น ครูเอกชน 181 คน, ครูรัฐบาล 372 คน
อ.ปากท่อ
 • จำนวนนักเรียน 6,039 คน แยกเป็น นักเรียนเอกชน 301 คน, นักเรียนรัฐบาล 5,738 คน
 • จำนวนโรงเรียน 49 แห่ง แยกเป็น รร.เอกชน 1 แห่ง ,รร.รัฐบาล 48 แห่ง
 • จำนวนครู 379 คน แยกเป็น ครูเอกชน 25 คน, ครูรัฐบาล 354 คน
อ.จอมบึง
 • จำนวนนักเรียน 5,977 คน แยกเป็น นักเรียนเอกชน ไม่มี, นักเรียนรัฐบาล 5,977 คน
 • จำนวนโรงเรียน 40 แห่ง แยกเป็น รร.เอกชน ไม่มี ,รร.รัฐบาล 40 แห่ง
 • จำนวนครู 367 คน แยกเป็น ครูเอกชน ไม่มี, ครูรัฐบาล 367 คน
อ.สวนผึ้ง
 • จำนวนนักเรียน 5,731 คน แยกเป็น นักเรียนเอกชน ไม่มี, นักเรียนรัฐบาล 5,731 คน
 • จำนวนโรงเรียน 21 แห่ง แยกเป็น รร.เอกชน ไม่มี ,รร.รัฐบาล 21 แห่ง
 • จำนวนครู 233 คน แยกเป็น ครูเอกชน ไม่มี, ครูรัฐบาล 233 คน
อ.บางแพ
 • จำนวนนักเรียน 3,626 คน แยกเป็น นักเรียนเอกชน ไม่มี, นักเรียนรัฐบาล 3,626 คน
 • จำนวนโรงเรียน 26 แห่ง แยกเป็น รร.เอกชน ไม่มี ,รร.รัฐบาล 26 แห่ง
 • จำนวนครู 228 คน แยกเป็น ครูเอกชน ไม่มี, ครูรัฐบาล 228 คน
อ.บ้านคา
 • จำนวนนักเรียน 2,814 คน แยกเป็น นักเรียนเอกชน ไม่มี, นักเรียนรัฐบาล 2,814 คน
 • จำนวนโรงเรียน 18 แห่ง แยกเป็น รร.เอกชน ไม่มี ,รร.รัฐบาล 18 แห่ง
 • จำนวนครู 133 คน แยกเป็น ครูเอกชน ไม่มี, ครูรัฐบาล 133 คน
อ.วัดเพลง
 • จำนวนนักเรียน 1,111 คน แยกเป็น นักเรียนเอกชน 409 คน, นักเรียนรัฐบาล 702 คน
 • จำนวนโรงเรียน 8 แห่ง แยกเป็น รร.เอกชน 1 แห่ง ,รร.รัฐบาล 7 แห่ง
 • จำนวนครู 71 คน แยกเป็น ครูเอกชน 18 คน, ครูรัฐบาล 53 คน

****************************************


อ่านต่อ >>

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ทำเนียบโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน จ.ราชบุรี

(ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ครับ กำลังสืบค้น หากโรงเรียนใดมีข้อมูลรางวัลพระราชทานของตนเอง กรุณา Post ไว้ท้ายบทความนี้ได้ครับ)

ระดับก่อนประถมศึกษา
 1. ปีการศึกษา 2552 - โรงเรียนดุสิตวิทยา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ระดับประถมศึกษา
 1. ปีการศึกษา 2506 - โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ อ.เมือง จ.ราชบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
 2. ปีการศึกษา 2507 - โรงเรียนวัดบางแพใต้ (วันชัยประชาสรรค์) อ.บางแพ จ.ราชบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
 3. ปีการศึกษา 2523 - โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) อ.เมือง จ.ราชบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
 4. ปีการศึกษา 2523 - โรงเรียนบ้านรางสีหมอก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
 5. ปีการศึกษา 2525 - โรงเรียนอนุบาลราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
 6. ปีการศึกษา 2527 - โรงเรียนเกาะลอย (ชุณหวัณราษฎรรังสรรค์) อ.เมือง จ.ราชบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
 7. ปีการศึกษา 2527 - โรงเรียนวัดนาหนอง อ.เมือง จ.ราชบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
 8. ปีการศึกษา 2531 - โรงเรียนจันทคามวิทยา อ.เมือง จ.ราชบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
 9. ปีการศึกษา 2532 - โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์บูรณวิทยา อ.เมือง จ.ราชบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
 10. ปีการศึกษา 2532 - โรงเรียนอนุบาลราชบุรี (ครั้งที่ 2) อ.เมือง จ.ราชบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
 11. ปีการศึกษา 2535 - โรงเรียนอุดมวิทยา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
 12. ปีการศึกษา 2537 - โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี สังกัดสำนักงานคณะการการประถมศึกษาแห่งชาติ
 13. ปีการศึกษา 2538 - โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาธรรม) อ.เมือง จ.ราชบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
 14. ปีการศึกษา 2538 - โรงเรียนวัดตาล อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
 15. ปีการศึกษา 2540 - โรงเรียนวัดปลักแรด (กันตธรอุทิศ) อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
 16. ปีการศึกษา 2548 - โรงเรียนพิบูลย์สงครามอุปถัมภ์ (ครั้งที่ 2) อ.เมือง จ.ราชบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ระดับมัธยมศึกษา
 1. ปีการศึกษา 2523 - โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี สังกัดกรมสามัญศึกษา
 2. ปีการศึกษา 2525 - โรงเรียนปากท่อพิทยาคม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี สังกัดกรมสามัญศึกษา
 3. ปีการศึกษา 2526 - โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี สังกัดกรมสามัญศึกษา
 4. ปีการศึกษา 2526 - โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อ.เมือง จ.ราชบุรี สังกัดกรมสามัญศึกษา
 5. ปีการศึกษา 2526 - โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎิ์ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี สังกัดกรมสามัญศึกษา
 6. ปีการศึกษา 2531 - โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ (ครั้งที่ 2) อ.เมือง จ.ราชบุรี สังกดักรมสามัญศึกษา
 7. ปีการศึกษา 2535 - โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา อ.บางแพ จ.ราชบุรี สังกัดกรมสามัญศึกษา
 8. ปีการศึกษา 2536 - โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี สังกัดกรมสามัญศึกษา
 9. ปีการศึกษา 2539 - โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี สังกัดกรมสามัญศึกษา
 10. ปีการศึกษา 2544 - โรงเรียนวัดดอนตูม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี สังกัดกรมสามัญศึกษา
 11. ปีการศึกษา 2551 - โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 12. ปีการศึกษา 2552 - โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถมภ์ อ.เมือง จ.ราชบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับอุดมศึกษา
 1. ปีการศึกษา 2538 - วิทยาลัยสารพัดราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี สังกัดกรมอาชีวศึกษา
 2. ปีการศึกษา 2540 - วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี สังกัดกรมอาชีวศึกษา
อ่านต่อ >>

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2554

รายชื่อครูฯ ของราชบุรีที่ได้รับการยกย่องในวันครูประจำปี 2554

รายชื่อผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2553

เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาระดับจังหวัด
 1. พระครูปลัดกุ้ยไฮ้ ชุติน ธโร  ผู้จัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม
 2. นายสมบูรณ์  เสียงวัฒนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
 3. น.ส.เกษรา  เพิ่มสุขรุ่งเรือง  ครูโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
 4. ว่าที่ ร.ต.อัมพร  มากเพชร ผู้อำนวยการศูนย์ภาคกลาง
 5. นายสมศักดิ์  หงส์สวัสดิ์   รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธิน รามินทรภักดี)
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประเภทผู้บริหารสถานศึกษาได้รับเกียรติบัตรเป็นขวัญและกำลังใจ
 • นางนวลจันทร์ ลักษิตานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประเภทผู้สอนได้รับเกียรติบัตรเป็นขวัญและกำลังใจ
 • นางวันเพ็ญ  จอมคำ ครูโรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม
ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 8 พ.ศ.2554 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 1. ระดับปฐมวัย ได้แก่ นางอาทิตญา เลิศประเสริฐพันธ์ ครูโรงเรียนวัดเกาะลอย
 2. ระดับประถมศึกษา ได้แก่ นางมะลิฉัตร  ภู่เพชร ครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี
 3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ น.ส.พิมศิริ  สิทธิศาสตร์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
 4. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ นางยุพาภัทร อยู่บรรยงค์ ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • นางมะลิฉัตร ภู่เพชร ครูโรงเรียนอนุบาลราชบุรี
รายชื่อครูผู้สอนดีเด่น (ภาครัฐ) พุทธศักราช 2553
 1. ระดับปฐมวัย ได้แก่ นางกรรณิกา  กระกรกุล  โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง
 2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้แก่ นางชัชนี  มนต์ทิพย์ โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
 3. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้แก่ นางอำไพ ฉันทถาวรกุล โรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม
 4. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้แก่ นางพัชรี  หมื่นศรี โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
 5. กลุมสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้แก่ นายนิมิต สายสิทธิ์
รายชื่อครูผู้สอนดีเด่น (ภาคเอกชน) พุทธศักราช 2553
 • กลุมสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้แก่ นางบุศราพร  วิวัฒนาคม  โรงเรียนนารีวิทยา
รางวัลตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู ครั้งที่ 5 พุทธศักราช 2554 ระดับจังหวัด
 • นางบุษบา  ฤทธิสาร ผู้อำนวยโรงเรียนวัดช่องลาภ
คลิบวีดีโอเพลง รางวัลของครู

ที่มาข้อมูล
เอกสารประกอบการจัดงานวันครู 2554 จัดทำโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 แจกจ่ายเมื่อ 16 ม.ค.2554
อ่านต่อ >>

คำปราศัยของ ผวจ.ราชบุรี เนื่องในวันครู ประจำปี 2554

คำปราศัยของ
นายสุเทพ โกมลภมร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
เนื่องในวันครู ประจำปี 2554
วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2554
ณ อาคารสมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

********************

คณะกรรมการจัดงาน ครู อาจารย์ และผู้มีเกียรติทุกท่าน

ผมรู้สึกมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาร่วมในพิธีบูชาบูรพาจารย์ในการจัดงานวันครู ประจำปี 2554 อันเป็นวันที่มีความสำคัญและมีความหมายต่อครู อาจารย์ ทุกท่าน

ครู เป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งในการพัฒนาเด็ก เยาวชนของชาติให้เป็นพลเมืองที่ดี สังคมไทยได้ยกย่องครู อาจารย์ ว่าเป็นปูชนียบุคคล เป็นบุคคลที่ควรบูชา เพราะคุณงามความดีของครู เป็นคุณงามความดีอันกว้างใหญ่มหาศาล เปรียบเสมือนน้ำในมหาสมุทร

ที่ผมกล่าวเช่นนี้ เพราะว่าครูนั้น เป็นบุคคลที่เสียสละทั้งกายและใจ เป็นที่ยอมรับกันตลอดมาว่า ครูอยู่ในฐานะปูชนียบุคคล จึงขอให้ คณะครู  อาจารย์ทุกท่าน จงรักษาคุณงามความดีนี้ไว้ เหมือนเพชรที่ส่องประกายแวววาวตลอดไป

และในโอกาสนี้ ผมขออัญเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่า " การศึกษา และผู้มีหน้าที่ให้การศึกษาโดยตรง คือ ครู นั้น มีความสำคัญยิ่งยวด การศึกษาของประชาชนเป็นเครื่องบ่งชี้ความเจริญและความเสื่อมของประเทศ ผู้เป็นครูจำเป็นต้องมีความพร้อมในสามประการสำคัญ คือ เป็นผู้รู้ดี มีความดี และมีความสามารถดี รวมทั้งต้องพยายามปฏิบัติหน้าที่ของตนให้สำเร็จโดยสมบูรณ์" ไว้เป็นข้อเตือนใจด้วย

ในโอกาสที่วันครู ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง ผมขอเชิญชวนท่านทั้งหลาย ได้ระลึกถึงพระคุณของท่านบูรพาจารย์ของเราทุกท่าน อีกทั้งของแสดงความชื่นชม ต่อคณะครูผู้ปฏิบัติงาน มีผลงานดีเด่น สมควรที่ท่านทั้งหลายได้ยึดถือเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ครูให้เพียบพร้อม และมีความเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน

สุดท้ายนี้ ขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ ประกอบกับกุศลผลบุญที่ท่านได้ร่วมกันบำเพ็ญในวันนี้ และที่แล้วมา จงอำนวยพรให้ท่านทั้งหลายมี พลังกาย พลังใจที่เข้มแข็ง ในการปฏิบัติหน้าที่การงาน ประสบความสุขและความเจริญตลอดไป

********************************
อ่านต่อ >>