วันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2553

แนวทางการรับนักเรียน ปี 2553 ของ ร.ร.บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบประจำ ประเภทสหศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 170 หมู่ 2 ต.อ่างหิน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในมหามงคลสมัยที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ บรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2535 ปัจจุบันมีนักเรียน 18 ห้องเรียน แบ่งเป็นชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 12 ห้องเรียน และมัธยมศึกษาตอนปลาย 6 ห้องเรียน
ในการรับนักเรียนปีการศึกษา 2553 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดแนวทางการรับนักเรียน ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2553 ลงวันที่ 6 มกราคม 2553 สรุปได้ดังนี้
พื้นที่บริการของโรงเรียน : มีพื้นที่บริการทั่วประเทศ
จำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จะรับ จำนวน 160 คน แยกเป็น
-ประเภทโควต้า รับนักเรียนโควต้าจังหวัด จำนวน 125 คน ได้แก่
 • จ.ราชบุรี จำนวน 17 คน (สพท.รบ.1 = 8 คน, สพท.รบ.2 = 9 คน)
 • จ.ประจวบคิรีขันธ์ จำนวน 6 คน
 • จ.ชุมพร จำนวน 6 คน
 • จ.ระนอง จำนวน 6 คน
 • จ.เพชรบุรี จำนวน 4 คน
 • จ.สมุทรสาคร จำนวน 4 คน
 • จ.สมุทรสงคราม จำนวน 4 คน
 • จ.นครปฐม จำนวน 4 คน
 • จ.สุพรรณบุรี จำนวน 4 คน
 • จ.กาญจนบุรี จำนวน 4 คน
 • และจังหวัดอื่นๆ จังหวัดละ 1 คน รวม 66 คน

-รับนักเรียนบุตรหลานข้าราชบริพาร และนักเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จำนวน 3 คน

-ประเภทสอบ คัดเลือก จำนวน 32 คน

จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 80 คน รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนเดิม และประสงค์จะเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้เต็มตามแผนการรับนักเรียน

กำหนดวันเวลา
-รับสมัคร วันที่ 13-17 ก.พ.2553 เวลา 08.30-16.30 น.(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
-สอบคัดเลือก ม.1 วันที่ 27 ก.พ.2553 เวลา 09.00-16.30 น.
-สอบคัดเลือก ม.4 วันที่ 27 ก.พ.2553 เวลา 09.00-16.30 น.
-ประกาศผล วันที่ 3 มี.ค.2553 เวลา 09.00-16.30 น.
-รายงานตัว ภายในวันที่ 5 มี.ค.2553 เวลา 09.00-16.30 น.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ไม่มีความคิดเห็น: